Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: πάσχω, leiden
(πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα, -, -)

AKTIV
Präsens
Indikativ

πάσχω
πάσχεις
πάσχει
πάσχομεν
πάσχετε
πάσχουσι

Präsens
Konjunktiv

πάσχω
πάσχῃς
πάσχῃ
πάσχωμεν
πάσχητε
πάσχωσι

Präsens
Optativ

πάσχοιμι
πάσχοις
πάσχοι
πάσχοιμεν
πάσχοιτε
πάσχοιεν

Präsens
Infinitiv

πάσχειν

Präsens
Partizipien

πάσχων
πάσχουσα
πάσχον

Präsens
Imperativ

πάσχε
πάσχετε

Aorist
Indikativ

ἔπαθον
ἔπαθες
ἔπαθε
ἐπάθομεν
ἐπάθετε
ἔπαθον

Aorist
Konjunktiv

πάθω
πάθῃς
πάθῃ
πάθωμεν
πάθητε
πάθωσι

Aorist
Optativ

πάθοιμι
πάθοις
πάθοι
πάθοιμεν
πάθοιτε
πάθοιεν

Aorist
Infinitiv

παθεῖν

Aorist
Partizipien

παθών
παθοῦσα
παθόν

Aorist
Imperativ

πάθε
πάθετε
Imperfekt
Indikativ

ἔπασχον
ἔπασχες
ἔπασχε
ἐπάσχομεν
ἐπάσχετε
ἔπασχον

Perfekt
Indikativ

πέπονθα
πέπονθας
πέπονθε
πεπόνθαμεν
πεπόνθατε
πεπόνθασι

Perfekt
Konjunktiv

πεπόνθω
πεπόνθῃς
πεπόνθῃ
πεπόνθωμεν
πεπόνθητε
πεπόνθωσι

Perfekt
Optativ

πεπόνθοιμι
πεπόνθοις
πεπόνθοι
πεπόνθοιμεν
πεπόνθοιτε
πεπόνθοιεν

Perfekt
Infinitiv

πεπονθέναι

Perfekt
Partizipien

πεπονθώς
πεπονθυῖα
πεπονθός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐπεπόνθη
ἐπεπόνθης
ἐπεπόνθει
ἐπεπόνθεμεν
ἐπεπόνθετε
ἐπεπόνθεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

πάσχομαι
πάσχει
πάσχεται
πασχόμεθα
πάσχεσθε
πάσχονται

Präsens
Konjunktiv

πάσχωμαι
πάσχῃ
πάσχηται
πασχώμεθα
πάσχησθε
πάσχωνται

Präsens
Optativ

πασχοίμην
πάσχοιο
πάσχοιτο
πασχοίμεθα
πάσχοισθε
πάσχοιντο

Präsens
Infinitiv

πάσχεσθαι

Präsens
Partizipien

πασχόμενος
πασχομένη
πασχόμενον

Präsens
Imperativ

πάσχου
πάσχεσθε
Aorist
Indikativ

ἐπαθόμην
ἐπάθου
ἐπάθετο
ἐπαθόμεθα
ἐπάθεσθε
ἐπάθοντο

Aorist
Konjunktiv

πάθωμαι
πάθῃ
πάθηται
παθώμεθα
πάθησθε
πάθωνται

Aorist
Optativ

παθοίμην
πάθοιο
πάθοιτο
παθοίμεθα
πάθοισθε
πάθοιντο

Aorist
Infinitiv

παθέσθαι

Aorist
Partizipien

παθόμενος
παθομένη
παθόμενον

Aorist
Imperativ

παθοῦ
πάθεσθε
Futur
Indikativ

πείσομαι
πείσει
πείσεται
πεισόμεθα
πείσεσθε
πείσονται

Futur
Optativ

πεισοίμην
πείσοιο
πείσοιτο
πεισοίμεθα
πείσοισθε
πείσοιντο

Futur
Infinitiv

πείσεσθαι

Futur
Partizipien

πεισόμενος
πεισομένη
πεισόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐπασχόμην
ἐπάσχου
ἐπάσχετο
ἐπασχόμεθα
ἐπάσχεσθε
ἐπάσχοντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

πάσχομαι
πάσχει
πάσχεται
πασχόμεθα
πάσχεσθε
πάσχονται

Präsens
Konjunktiv

πάσχωμαι
πάσχῃ
πάσχηται
πασχώμεθα
πάσχησθε
πάσχωνται

Präsens
Optativ

πασχοίμην
πάσχοιο
πάσχοιτο
πασχοίμεθα
πάσχοισθε
πάσχοιντο

Präsens
Infinitiv

πάσχεσθαι

Präsens
Partizipien

πασχόμενος
πασχομένη
πασχόμενον

Präsens
Imperativ

πάσχου
πάσχεσθε
Imperfekt
Indikativ

ἐπασχόμην
ἐπάσχου
ἐπάσχετο
ἐπασχόμεθα
ἐπάσχεσθε
ἐπάσχοντο