Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: νομίζω, meinen
(νομίζω, νομιέω, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

νομίζω
νομίζεις
νομίζει
νομίζομεν
νομίζετε
νομίζουσι

Präsens
Konjunktiv

νομίζω
νομίζῃς
νομίζῃ
νομίζωμεν
νομίζητε
νομίζωσι

Präsens
Optativ

νομίζοιμι
νομίζοις
νομίζοι
νομίζοιμεν
νομίζοιτε
νομίζοιεν

Präsens
Infinitiv

νομίζειν

Präsens
Partizipien

νομίζων
νομίζουσα
νομίζον

Präsens
Imperativ

νόμιζε
νομίζετε

Aorist
Indikativ

ἐνόμισα
ἐνόμισας
ἐνόμισε
ἐνομίσαμεν
ἐνομίσατε
ἐνόμισαν

Aorist
Konjunktiv

νομίσω
νομίσῃς
νομίσῃ
νομίσωμεν
νομίσητε
νομίσωσι

Aorist
Optativ

νομίσαιμι
νομίσειας
νομίσειε
νομίσαιμεν
νομίσαιτε
νομίσειαν

Aorist
Infinitiv

νομίσαι

Aorist
Partizipien

νομίσας
νομίσασα
νομίσαν

Aorist
Imperativ

νόμισον
νομίσατε
Futur
Indikativ

νομιῶ
νομιεῖς
νομιεῖ
νομιοῦμεν
νομιεῖτε
νομιοῦσι

Futur
Optativ

νομιοῖμι
νομιοῖς
νομιοῖ
νομιοῖμεν
νομιοῖτε
νομιοῖεν

Futur
Infinitiv

νομιεῖν

Futur
Partizipien

νομιῶν
νομιοῦσα
νομιοῦν

Imperfekt
Indikativ

ἐνόμιζον
ἐνόμιζες
ἐνόμιζε
ἐνομίζομεν
ἐνομίζετε
ἐνόμιζον

Perfekt
Indikativ

νενόμικα
νενόμικας
νενόμικε
νενομίκαμεν
νενομίκατε
νενομίκασι

Perfekt
Konjunktiv

νενομίκω
νενομίκῃς
νενομίκῃ
νενομίκωμεν
νενομίκητε
νενομίκωσι

Perfekt
Optativ

νενομίκοιμι
νενομίκοις
νενομίκοι
νενομίκοιμεν
νενομίκοιτε
νενομίκοιεν

Perfekt
Infinitiv

νενομικέναι

Perfekt
Partizipien

νενομικώς
νενομικυῖα
νενομικός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐνενομίκη
ἐνενομίκης
ἐνενομίκει
ἐνενομίκεμεν
ἐνενομίκετε
ἐνενομίκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

νομίζομαι
νομίζει
νομίζεται
νομιζόμεθα
νομίζεσθε
νομίζονται

Präsens
Konjunktiv

νομίζωμαι
νομίζῃ
νομίζηται
νομιζώμεθα
νομίζησθε
νομίζωνται

Präsens
Optativ

νομιζοίμην
νομίζοιο
νομίζοιτο
νομιζοίμεθα
νομίζοισθε
νομίζοιντο

Präsens
Infinitiv

νομίζεσθαι

Präsens
Partizipien

νομιζόμενος
νομιζομένη
νομιζόμενον

Präsens
Imperativ

νομίζου
νομίζεσθε
Aorist
Indikativ

ἐνομισάμην
ἐνομίσω
ἐνομίσατο
ἐνομισάμεθα
ἐνομίσασθε
ἐνομίσαντο

Aorist
Konjunktiv

νομίσωμαι
νομίσῃ
νομίσηται
νομισώμεθα
νομίσησθε
νομίσωνται

Aorist
Optativ

νομισαίμην
νομίσαιο
νομίσαιτο
νομισαίμεθα
νομίσαισθε
νομίσαιντο

Aorist
Infinitiv

νομίσασθαι

Aorist
Partizipien

νομισάμενος
νομισαμένη
νομισάμενον

Aorist
Imperativ

νόμισαι
νομίσασθε
Futur
Indikativ

νομιοῦμαι
νομιεῖ
νομιεῖται
νομιοῦμεθα
νομιεῖσθε
νομιοῦνται

Futur
Optativ

νομιοίμην
νομιοῖο
νομιοῖτο
νομιοίμεθα
νομιοῖσθε
νομιοῖντο

Futur
Infinitiv

νομιεῖσθαι

Futur
Partizipien

νομιούμενος
νομιουμένη
νομιούμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐνομιζόμην
ἐνομίζου
ἐνομίζετο
ἐνομιζόμεθα
ἐνομίζεσθε
ἐνομίζοντο

Perfekt
Indikativ

νενόμισμαι
νενόμισαι
νενόμισται
νενομίσμεθα
νενόμισθε
νενομισμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

νενομίσθαι

Perfekt
Partizipien

νενομισμένος
νενομισμένη
νενομισμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐνενομίσμην
ἐνενόμισο
ἐνενόμιστο
ἐνενομίσμεθα
ἐνενόμισθε
ἐνενομισμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

νομίζομαι
νομίζει
νομίζεται
νομιζόμεθα
νομίζεσθε
νομίζονται

Präsens
Konjunktiv

νομίζωμαι
νομίζῃ
νομίζηται
νομιζώμεθα
νομίζησθε
νομίζωνται

Präsens
Optativ

νομιζοίμην
νομίζοιο
νομίζοιτο
νομιζοίμεθα
νομίζοισθε
νομίζοιντο

Präsens
Infinitiv

νομίζεσθαι

Präsens
Partizipien

νομιζόμενος
νομιζομένη
νομιζόμενον

Präsens
Imperativ

νομίζου
νομίζεσθε
Aorist
Indikativ

ἐνομίσθην
ἐνομίσθης
ἐνομίσθη
ἐνομίσθημεν
ἐνομίσθητε
ἐνομίσθησαν

Aorist
Konjunktiv

νομισθῶ
νομισθῇς
νομισθῇ
νομισθῶμεν
νομισθῆτε
νομισθῶσι

Aorist
Optativ

νομισθείην
νομισθείης
νομισθείη
νομισθεῖμεν
νομισθεῖτε
νομισθεῖεν

Aorist
Infinitiv

νομισθῆναι

Aorist
Partizipien

νομισθείς
νομισθεῖσα
νομισθέν

Aorist
Imperativ

νομίσθητι
νομίσθητε
Futur
Indikativ

νομισθήσομαι
νομισθήσει
νομισθήσεται
νομισθησόμεθα
νομισθήσεσθε
νομισθήσονται

Futur
Optativ

νομισθησοίμην
νομισθήσοιο
νομισθήσοιτο
νομισθησοίμεθα
νομισθήσοισθε
νομισθήσοιντο

Futur
Infinitiv

νομισθήσεσθαι

Futur
Partizipien

νομισθησόμενος
νομισθησομένη
νομισθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐνομιζόμην
ἐνομίζου
ἐνομίζετο
ἐνομιζόμεθα
ἐνομίζεσθε
ἐνομίζοντο

Perfekt
Indikativ

νενόμισμαι
νενόμισαι
νενόμισται
νενομίσμεθα
νενόμισθε
νενομισμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

νενομίσθαι

Perfekt
Partizipien

νενομισμένος
νενομισμένη
νενομισμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐνενομίσμην
ἐνενόμισο
ἐνενόμιστο
ἐνενομίσμεθα
ἐνενόμισθε
ἐνενομισμένοι ἦσαν