Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: μανθάνω, lernen
(μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα, -, -)

AKTIV
Präsens
Indikativ

μανθάνω
μανθάνεις
μανθάνει
μανθάνομεν
μανθάνετε
μανθάνουσι

Präsens
Konjunktiv

μανθάνω
μανθάνῃς
μανθάνῃ
μανθάνωμεν
μανθάνητε
μανθάνωσι

Präsens
Optativ

μανθάνοιμι
μανθάνοις
μανθάνοι
μανθάνοιμεν
μανθάνοιτε
μανθάνοιεν

Präsens
Infinitiv

μανθάνειν

Präsens
Partizipien

μανθάνων
μανθάνουσα
μανθάνον

Präsens
Imperativ

μάνθανε
μανθάνετε

Aorist
Indikativ

ἔμαθον
ἔμαθες
ἔμαθε
ἐμάθομεν
ἐμάθετε
ἔμαθον

Aorist
Konjunktiv

μάθω
μάθῃς
μάθῃ
μάθωμεν
μάθητε
μάθωσι

Aorist
Optativ

μάθοιμι
μάθοις
μάθοι
μάθοιμεν
μάθοιτε
μάθοιεν

Aorist
Infinitiv

μαθεῖν

Aorist
Partizipien

μαθών
μαθοῦσα
μαθόν

Aorist
Imperativ

μάθε
μάθετε
Imperfekt
Indikativ

ἐμάνθανον
ἐμάνθανες
ἐμάνθανε
ἐμανθάνομεν
ἐμανθάνετε
ἐμάνθανον

Perfekt
Indikativ

μεμάθηκα
μεμάθηκας
μεμάθηκε
μεμαθήκαμεν
μεμαθήκατε
μεμαθήκασι

Perfekt
Konjunktiv

μεμαθήκω
μεμαθήκῃς
μεμαθήκῃ
μεμαθήκωμεν
μεμαθήκητε
μεμαθήκωσι

Perfekt
Optativ

μεμαθήκοιμι
μεμαθήκοις
μεμαθήκοι
μεμαθήκοιμεν
μεμαθήκοιτε
μεμαθήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

μεμαθηκέναι

Perfekt
Partizipien

μεμαθηκώς
μεμαθηκυῖα
μεμαθηκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐμεμαθήκη
ἐμεμαθήκης
ἐμεμαθήκει
ἐμεμαθήκεμεν
ἐμεμαθήκετε
ἐμεμαθήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

μανθάνομαι
μανθάνει
μανθάνεται
μανθανόμεθα
μανθάνεσθε
μανθάνονται

Präsens
Konjunktiv

μανθάνωμαι
μανθάνῃ
μανθάνηται
μανθανώμεθα
μανθάνησθε
μανθάνωνται

Präsens
Optativ

μανθανοίμην
μανθάνοιο
μανθάνοιτο
μανθανοίμεθα
μανθάνοισθε
μανθάνοιντο

Präsens
Infinitiv

μανθάνεσθαι

Präsens
Partizipien

μανθανόμενος
μανθανομένη
μανθανόμενον

Präsens
Imperativ

μανθάνου
μανθάνεσθε
Aorist
Indikativ

ἐμαθόμην
ἐμάθου
ἐμάθετο
ἐμαθόμεθα
ἐμάθεσθε
ἐμάθοντο

Aorist
Konjunktiv

μάθωμαι
μάθῃ
μάθηται
μαθώμεθα
μάθησθε
μάθωνται

Aorist
Optativ

μαθοίμην
μάθοιο
μάθοιτο
μαθοίμεθα
μάθοισθε
μάθοιντο

Aorist
Infinitiv

μαθέσθαι

Aorist
Partizipien

μαθόμενος
μαθομένη
μαθόμενον

Aorist
Imperativ

μαθοῦ
μάθεσθε
Futur
Indikativ

μαθήσομαι
μαθήσει
μαθήσεται
μαθησόμεθα
μαθήσεσθε
μαθήσονται

Futur
Optativ

μαθησοίμην
μαθήσοιο
μαθήσοιτο
μαθησοίμεθα
μαθήσοισθε
μαθήσοιντο

Futur
Infinitiv

μαθήσεσθαι

Futur
Partizipien

μαθησόμενος
μαθησομένη
μαθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐμανθανόμην
ἐμανθάνου
ἐμανθάνετο
ἐμανθανόμεθα
ἐμανθάνεσθε
ἐμανθάνοντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

μανθάνομαι
μανθάνει
μανθάνεται
μανθανόμεθα
μανθάνεσθε
μανθάνονται

Präsens
Konjunktiv

μανθάνωμαι
μανθάνῃ
μανθάνηται
μανθανώμεθα
μανθάνησθε
μανθάνωνται

Präsens
Optativ

μανθανοίμην
μανθάνοιο
μανθάνοιτο
μανθανοίμεθα
μανθάνοισθε
μανθάνοιντο

Präsens
Infinitiv

μανθάνεσθαι

Präsens
Partizipien

μανθανόμενος
μανθανομένη
μανθανόμενον

Präsens
Imperativ

μανθάνου
μανθάνεσθε
Imperfekt
Indikativ

ἐμανθανόμην
ἐμανθάνου
ἐμανθάνετο
ἐμανθανόμεθα
ἐμανθάνεσθε
ἐμανθάνοντο