Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: μένω, bleiben
(μένω, μενέω, ἔμεινα, μεμένηκα, -, -)

AKTIV
Präsens
Indikativ

μένω
μένεις
μένει
μένομεν
μένετε
μένουσι

Präsens
Konjunktiv

μένω
μένῃς
μένῃ
μένωμεν
μένητε
μένωσι

Präsens
Optativ

μένοιμι
μένοις
μένοι
μένοιμεν
μένοιτε
μένοιεν

Präsens
Infinitiv

μένειν

Präsens
Partizipien

μένων
μένουσα
μένον

Präsens
Imperativ

μένε
μένετε

Aorist
Indikativ

ἔμεινα
ἔμεινας
ἔμεινε
ἐμείναμεν
ἐμείνατε
ἔμειναν

Aorist
Konjunktiv

μείνω
μείνῃς
μείνῃ
μείνωμεν
μείνητε
μείνωσι

Aorist
Optativ

μείναιμι
μείνειας
μείνειε
μείναιμεν
μείναιτε
μείνειαν

Aorist
Infinitiv

μεῖναι

Aorist
Partizipien

μείνας
μείνασα
μεῖναν

Aorist
Imperativ

μεῖνον
μείνατε
Futur
Indikativ

μενῶ
μενεῖς
μενεῖ
μενοῦμεν
μενεῖτε
μενοῦσι

Futur
Optativ

μενοῖμι
μενοῖς
μενοῖ
μενοῖμεν
μενοῖτε
μενοῖεν

Futur
Infinitiv

μενεῖν

Futur
Partizipien

μενῶν
μενοῦσα
μενοῦν

Imperfekt
Indikativ

ἔμενον
ἔμενες
ἔμενε
ἐμένομεν
ἐμένετε
ἔμενον

Perfekt
Indikativ

μεμένηκα
μεμένηκας
μεμένηκε
μεμενήκαμεν
μεμενήκατε
μεμενήκασι

Perfekt
Konjunktiv

μεμενήκω
μεμενήκῃς
μεμενήκῃ
μεμενήκωμεν
μεμενήκητε
μεμενήκωσι

Perfekt
Optativ

μεμενήκοιμι
μεμενήκοις
μεμενήκοι
μεμενήκοιμεν
μεμενήκοιτε
μεμενήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

μεμενηκέναι

Perfekt
Partizipien

μεμενηκώς
μεμενηκυῖα
μεμενηκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐμεμενήκη
ἐμεμενήκης
ἐμεμενήκει
ἐμεμενήκεμεν
ἐμεμενήκετε
ἐμεμενήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

μένομαι
μένει
μένεται
μενόμεθα
μένεσθε
μένονται

Präsens
Konjunktiv

μένωμαι
μένῃ
μένηται
μενώμεθα
μένησθε
μένωνται

Präsens
Optativ

μενοίμην
μένοιο
μένοιτο
μενοίμεθα
μένοισθε
μένοιντο

Präsens
Infinitiv

μένεσθαι

Präsens
Partizipien

μενόμενος
μενομένη
μενόμενον

Präsens
Imperativ

μένου
μένεσθε
Aorist
Indikativ

ἐμεινάμην
ἐμείνω
ἐμείνατο
ἐμεινάμεθα
ἐμείνασθε
ἐμείναντο

Aorist
Konjunktiv

μείνωμαι
μείνῃ
μείνηται
μεινώμεθα
μείνησθε
μείνωνται

Aorist
Optativ

μειναίμην
μείναιο
μείναιτο
μειναίμεθα
μείναισθε
μείναιντο

Aorist
Infinitiv

μείνασθαι

Aorist
Partizipien

μεινάμενος
μειναμένη
μεινάμενον

Aorist
Imperativ

μεῖναι
μείνασθε
Futur
Indikativ

μενοῦμαι
μενεῖ
μενεῖται
μενοῦμεθα
μενεῖσθε
μενοῦνται

Futur
Optativ

μενοίμην
μενοῖο
μενοῖτο
μενοίμεθα
μενοῖσθε
μενοῖντο

Futur
Infinitiv

μενεῖσθαι

Futur
Partizipien

μενούμενος
μενουμένη
μενούμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐμενόμην
ἐμένου
ἐμένετο
ἐμενόμεθα
ἐμένεσθε
ἐμένοντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

μένομαι
μένει
μένεται
μενόμεθα
μένεσθε
μένονται

Präsens
Konjunktiv

μένωμαι
μένῃ
μένηται
μενώμεθα
μένησθε
μένωνται

Präsens
Optativ

μενοίμην
μένοιο
μένοιτο
μενοίμεθα
μένοισθε
μένοιντο

Präsens
Infinitiv

μένεσθαι

Präsens
Partizipien

μενόμενος
μενομένη
μενόμενον

Präsens
Imperativ

μένου
μένεσθε
Imperfekt
Indikativ

ἐμενόμην
ἐμένου
ἐμένετο
ἐμενόμεθα
ἐμένεσθε
ἐμένοντο