Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: κρίνω, urteilen
(κρίνω, κρινέω, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

κρίνω
κρίνεις
κρίνει
κρίνομεν
κρίνετε
κρίνουσι

Präsens
Konjunktiv

κρίνω
κρίνῃς
κρίνῃ
κρίνωμεν
κρίνητε
κρίνωσι

Präsens
Optativ

κρίνοιμι
κρίνοις
κρίνοι
κρίνοιμεν
κρίνοιτε
κρίνοιεν

Präsens
Infinitiv

κρίνειν

Präsens
Partizipien

κρίνων
κρίνουσα
κρίνον

Präsens
Imperativ

κρίνε
κρίνετε

Aorist
Indikativ

ἔκρινα
ἔκρινας
ἔκρινε
ἐκρίναμεν
ἐκρίνατε
ἔκριναν

Aorist
Konjunktiv

κρίνω
κρίνῃς
κρίνῃ
κρίνωμεν
κρίνητε
κρίνωσι

Aorist
Optativ

κρίναιμι
κρίνειας
κρίνειε
κρίναιμεν
κρίναιτε
κρίνειαν

Aorist
Infinitiv

κρίναι

Aorist
Partizipien

κρίνας
κρίνασα
κρίναν

Aorist
Imperativ

κρίνον
κρίνατε
Futur
Indikativ

κρινῶ
κρινεῖς
κρινεῖ
κρινοῦμεν
κρινεῖτε
κρινοῦσι

Futur
Optativ

κρινοῖμι
κρινοῖς
κρινοῖ
κρινοῖμεν
κρινοῖτε
κρινοῖεν

Futur
Infinitiv

κρινεῖν

Futur
Partizipien

κρινῶν
κρινοῦσα
κρινοῦν

Imperfekt
Indikativ

ἔκρινον
ἔκρινες
ἔκρινε
ἐκρίνομεν
ἐκρίνετε
ἔκρινον

Perfekt
Indikativ

κέκρικα
κέκρικας
κέκρικε
κεκρίκαμεν
κεκρίκατε
κεκρίκασι

Perfekt
Konjunktiv

κεκρίκω
κεκρίκῃς
κεκρίκῃ
κεκρίκωμεν
κεκρίκητε
κεκρίκωσι

Perfekt
Optativ

κεκρίκοιμι
κεκρίκοις
κεκρίκοι
κεκρίκοιμεν
κεκρίκοιτε
κεκρίκοιεν

Perfekt
Infinitiv

κεκρικέναι

Perfekt
Partizipien

κεκρικώς
κεκρικυῖα
κεκρικός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκρίκη
ἐκεκρίκης
ἐκεκρίκει
ἐκεκρίκεμεν
ἐκεκρίκετε
ἐκεκρίκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

κρίνομαι
κρίνει
κρίνεται
κρινόμεθα
κρίνεσθε
κρίνονται

Präsens
Konjunktiv

κρίνωμαι
κρίνῃ
κρίνηται
κρινώμεθα
κρίνησθε
κρίνωνται

Präsens
Optativ

κρινοίμην
κρίνοιο
κρίνοιτο
κρινοίμεθα
κρίνοισθε
κρίνοιντο

Präsens
Infinitiv

κρίνεσθαι

Präsens
Partizipien

κρινόμενος
κρινομένη
κρινόμενον

Präsens
Imperativ

κρίνου
κρίνεσθε
Aorist
Indikativ

ἐκρινάμην
ἐκρίνω
ἐκρίνατο
ἐκρινάμεθα
ἐκρίνασθε
ἐκρίναντο

Aorist
Konjunktiv

κρίνωμαι
κρίνῃ
κρίνηται
κρινώμεθα
κρίνησθε
κρίνωνται

Aorist
Optativ

κριναίμην
κρίναιο
κρίναιτο
κριναίμεθα
κρίναισθε
κρίναιντο

Aorist
Infinitiv

κρίνασθαι

Aorist
Partizipien

κρινάμενος
κριναμένη
κρινάμενον

Aorist
Imperativ

κρίναι
κρίνασθε
Futur
Indikativ

κρινοῦμαι
κρινεῖ
κρινεῖται
κρινοῦμεθα
κρινεῖσθε
κρινοῦνται

Futur
Optativ

κρινοίμην
κρινοῖο
κρινοῖτο
κρινοίμεθα
κρινοῖσθε
κρινοῖντο

Futur
Infinitiv

κρινεῖσθαι

Futur
Partizipien

κρινούμενος
κρινουμένη
κρινούμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐκρινόμην
ἐκρίνου
ἐκρίνετο
ἐκρινόμεθα
ἐκρίνεσθε
ἐκρίνοντο

Perfekt
Indikativ

κέκριμαι
κέκρισαι
κέκριται
κεκρίμεθα
κέκρισθε
κέκρινται

Perfekt
Infinitiv

κεκρίσθαι

Perfekt
Partizipien

κεκριμένος
κεκριμένη
κεκριμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκρίμην
ἐκέκρισο
ἐκέκριτο
ἐκεκρίμεθα
ἐκέκρισθε
ἐκέκριντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

κρίνομαι
κρίνει
κρίνεται
κρινόμεθα
κρίνεσθε
κρίνονται

Präsens
Konjunktiv

κρίνωμαι
κρίνῃ
κρίνηται
κρινώμεθα
κρίνησθε
κρίνωνται

Präsens
Optativ

κρινοίμην
κρίνοιο
κρίνοιτο
κρινοίμεθα
κρίνοισθε
κρίνοιντο

Präsens
Infinitiv

κρίνεσθαι

Präsens
Partizipien

κρινόμενος
κρινομένη
κρινόμενον

Präsens
Imperativ

κρίνου
κρίνεσθε
Aorist
Indikativ

ἐκρίθην
ἐκρίθης
ἐκρίθη
ἐκρίθημεν
ἐκρίθητε
ἐκρίθησαν

Aorist
Konjunktiv

κριθῶ
κριθῇς
κριθῇ
κριθῶμεν
κριθῆτε
κριθῶσι

Aorist
Optativ

κριθείην
κριθείης
κριθείη
κριθεῖμεν
κριθεῖτε
κριθεῖεν

Aorist
Infinitiv

κριθῆναι

Aorist
Partizipien

κριθείς
κριθεῖσα
κριθέν

Aorist
Imperativ

κρίθητι
κρίθητε
Futur
Indikativ

κριθήσομαι
κριθήσει
κριθήσεται
κριθησόμεθα
κριθήσεσθε
κριθήσονται

Futur
Optativ

κριθησοίμην
κριθήσοιο
κριθήσοιτο
κριθησοίμεθα
κριθήσοισθε
κριθήσοιντο

Futur
Infinitiv

κριθήσεσθαι

Futur
Partizipien

κριθησόμενος
κριθησομένη
κριθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐκρινόμην
ἐκρίνου
ἐκρίνετο
ἐκρινόμεθα
ἐκρίνεσθε
ἐκρίνοντο

Perfekt
Indikativ

κέκριμαι
κέκρισαι
κέκριται
κεκρίμεθα
κέκρισθε
κέκρινται

Perfekt
Infinitiv

κεκρίσθαι

Perfekt
Partizipien

κεκριμένος
κεκριμένη
κεκριμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκρίμην
ἐκέκρισο
ἐκέκριτο
ἐκεκρίμεθα
ἐκέκρισθε
ἐκέκριντο