Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: κλαίω, weinen
(κλαίω, κλαύσομαι, ἔκλαυσα, -, κέκλαυμαι, ἐκλαύσθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

κλαίω
κλαίεις
κλαίει
κλαίομεν
κλαίετε
κλαίουσι

Präsens
Konjunktiv

κλαίω
κλαίῃς
κλαίῃ
κλαίωμεν
κλαίητε
κλαίωσι

Präsens
Optativ

κλαίοιμι
κλαίοις
κλαίοι
κλαίοιμεν
κλαίοιτε
κλαίοιεν

Präsens
Infinitiv

κλαίειν

Präsens
Partizipien

κλαίων
κλαίουσα
κλαίον

Präsens
Imperativ

κλαῖε
κλαίετε

Aorist
Indikativ

ἔκλαυσα
ἔκλαυσας
ἔκλαυσε
ἐκλαύσαμεν
ἐκλαύσατε
ἔκλαυσαν

Aorist
Konjunktiv

κλαύσω
κλαύσῃς
κλαύσῃ
κλαύσωμεν
κλαύσητε
κλαύσωσι

Aorist
Optativ

κλαύσαιμι
κλαύσειας
κλαύσειε
κλαύσαιμεν
κλαύσαιτε
κλαύσειαν

Aorist
Infinitiv

κλαῦσαι

Aorist
Partizipien

κλαύσας
κλαύσασα
κλαῦσαν

Aorist
Imperativ

κλαῦσον
κλαύσατε
Imperfekt
Indikativ

ἔκλαιον
ἔκλαιες
ἔκλαιε
ἐκλαίομεν
ἐκλαίετε
ἔκλαιον

MEDIUM
Präsens
Indikativ

κλαίομαι
κλαίει
κλαίεται
κλαιόμεθα
κλαίεσθε
κλαίονται

Präsens
Konjunktiv

κλαίωμαι
κλαίῃ
κλαίηται
κλαιώμεθα
κλαίησθε
κλαίωνται

Präsens
Optativ

κλαιοίμην
κλαίοιο
κλαίοιτο
κλαιοίμεθα
κλαίοισθε
κλαίοιντο

Präsens
Infinitiv

κλαίεσθαι

Präsens
Partizipien

κλαιόμενος
κλαιομένη
κλαιόμενον

Präsens
Imperativ

κλαίου
κλαίεσθε
Aorist
Indikativ

ἐκλαυσάμην
ἐκλαύσω
ἐκλαύσατο
ἐκλαυσάμεθα
ἐκλαύσασθε
ἐκλαύσαντο

Aorist
Konjunktiv

κλαύσωμαι
κλαύσῃ
κλαύσηται
κλαυσώμεθα
κλαύσησθε
κλαύσωνται

Aorist
Optativ

κλαυσαίμην
κλαύσαιο
κλαύσαιτο
κλαυσαίμεθα
κλαύσαισθε
κλαύσαιντο

Aorist
Infinitiv

κλαύσασθαι

Aorist
Partizipien

κλαυσάμενος
κλαυσαμένη
κλαυσάμενον

Aorist
Imperativ

κλαῦσαι
κλαύσασθε
Futur
Indikativ

κλαύσομαι
κλαύσει
κλαύσεται
κλαυσόμεθα
κλαύσεσθε
κλαύσονται

Futur
Optativ

κλαυσοίμην
κλαύσοιο
κλαύσοιτο
κλαυσοίμεθα
κλαύσοισθε
κλαύσοιντο

Futur
Infinitiv

κλαύσεσθαι

Futur
Partizipien

κλαυσόμενος
κλαυσομένη
κλαυσόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐκλαιόμην
ἐκλαίου
ἐκλαίετο
ἐκλαιόμεθα
ἐκλαίεσθε
ἐκλαίοντο

Perfekt
Indikativ

κέκλαυμαι
κέκλαυσαι
κέκλαυται
κεκλαύμεθα
κέκλαυσθε
κέκλαυνται

Perfekt
Infinitiv

κεκλαῦσθαι

Perfekt
Partizipien

κεκλαυμένος
κεκλαυμένη
κεκλαυμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκλαύμην
ἐκέκλαυσο
ἐκέκλαυτο
ἐκεκλαύμεθα
ἐκέκλαυσθε
ἐκέκλαυντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

κλαίομαι
κλαίει
κλαίεται
κλαιόμεθα
κλαίεσθε
κλαίονται

Präsens
Konjunktiv

κλαίωμαι
κλαίῃ
κλαίηται
κλαιώμεθα
κλαίησθε
κλαίωνται

Präsens
Optativ

κλαιοίμην
κλαίοιο
κλαίοιτο
κλαιοίμεθα
κλαίοισθε
κλαίοιντο

Präsens
Infinitiv

κλαίεσθαι

Präsens
Partizipien

κλαιόμενος
κλαιομένη
κλαιόμενον

Präsens
Imperativ

κλαίου
κλαίεσθε
Aorist
Indikativ

ἐκλαύσθην
ἐκλαύσθης
ἐκλαύσθη
ἐκλαύσθημεν
ἐκλαύσθητε
ἐκλαύσθησαν

Aorist
Konjunktiv

κλαυσθῶ
κλαυσθῇς
κλαυσθῇ
κλαυσθῶμεν
κλαυσθῆτε
κλαυσθῶσι

Aorist
Optativ

κλαυσθείην
κλαυσθείης
κλαυσθείη
κλαυσθεῖμεν
κλαυσθεῖτε
κλαυσθεῖεν

Aorist
Infinitiv

κλαυσθῆναι

Aorist
Partizipien

κλαυσθείς
κλαυσθεῖσα
κλαυσθέν

Aorist
Imperativ

κλαύσθητι
κλαύσθητε
Futur
Indikativ

κλαυσθήσομαι
κλαυσθήσει
κλαυσθήσεται
κλαυσθησόμεθα
κλαυσθήσεσθε
κλαυσθήσονται

Futur
Optativ

κλαυσθησοίμην
κλαυσθήσοιο
κλαυσθήσοιτο
κλαυσθησοίμεθα
κλαυσθήσοισθε
κλαυσθήσοιντο

Futur
Infinitiv

κλαυσθήσεσθαι

Futur
Partizipien

κλαυσθησόμενος
κλαυσθησομένη
κλαυσθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐκλαιόμην
ἐκλαίου
ἐκλαίετο
ἐκλαιόμεθα
ἐκλαίεσθε
ἐκλαίοντο

Perfekt
Indikativ

κέκλαυμαι
κέκλαυσαι
κέκλαυται
κεκλαύμεθα
κέκλαυσθε
κέκλαυνται

Perfekt
Infinitiv

κεκλαῦσθαι

Perfekt
Partizipien

κεκλαυμένος
κεκλαυμένη
κεκλαυμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκλαύμην
ἐκέκλαυσο
ἐκέκλαυτο
ἐκεκλαύμεθα
ἐκέκλαυσθε
ἐκέκλαυντο