Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: κλέπτω, stehlen
(κλέπτω, κλέψω, ἔκλεψα, κέκλοφα, κέκλεμμαι, ἐκλάπην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

κλέπτω
κλέπτεις
κλέπτει
κλέπτομεν
κλέπτετε
κλέπτουσι

Präsens
Konjunktiv

κλέπτω
κλέπτῃς
κλέπτῃ
κλέπτωμεν
κλέπτητε
κλέπτωσι

Präsens
Optativ

κλέπτοιμι
κλέπτοις
κλέπτοι
κλέπτοιμεν
κλέπτοιτε
κλέπτοιεν

Präsens
Infinitiv

κλέπτειν

Präsens
Partizipien

κλέπτων
κλέπτουσα
κλέπτον

Präsens
Imperativ

κλέπτε
κλέπτετε

Aorist
Indikativ

ἔκλεψα
ἔκλεψας
ἔκλεψε
ἐκλέψαμεν
ἐκλέψατε
ἔκλεψαν

Aorist
Konjunktiv

κλέψω
κλέψῃς
κλέψῃ
κλέψωμεν
κλέψητε
κλέψωσι

Aorist
Optativ

κλέψαιμι
κλέψειας
κλέψειε
κλέψαιμεν
κλέψαιτε
κλέψειαν

Aorist
Infinitiv

κλέψαι

Aorist
Partizipien

κλέψας
κλέψασα
κλέψαν

Aorist
Imperativ

κλέψον
κλέψατε
Futur
Indikativ

κλέψω
κλέψεις
κλέψει
κλέψομεν
κλέψετε
κλέψουσι

Futur
Optativ

κλέψοιμι
κλέψοις
κλέψοι
κλέψοιμεν
κλέψοιτε
κλέψοιεν

Futur
Infinitiv

κλέψειν

Futur
Partizipien

κλέψων
κλέψουσα
κλέψον

Imperfekt
Indikativ

ἔκλεπτον
ἔκλεπτες
ἔκλεπτε
ἐκλέπτομεν
ἐκλέπτετε
ἔκλεπτον

Perfekt
Indikativ

κέκλοφα
κέκλοφας
κέκλοφε
κεκλόφαμεν
κεκλόφατε
κεκλόφασι

Perfekt
Konjunktiv

κεκλόφω
κεκλόφῃς
κεκλόφῃ
κεκλόφωμεν
κεκλόφητε
κεκλόφωσι

Perfekt
Optativ

κεκλόφοιμι
κεκλόφοις
κεκλόφοι
κεκλόφοιμεν
κεκλόφοιτε
κεκλόφοιεν

Perfekt
Infinitiv

κεκλοφέναι

Perfekt
Partizipien

κεκλοφώς
κεκλοφυῖα
κεκλοφός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκλόφη
ἐκεκλόφης
ἐκεκλόφει
ἐκεκλόφεμεν
ἐκεκλόφετε
ἐκεκλόφεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

κλέπτομαι
κλέπτει
κλέπτεται
κλεπτόμεθα
κλέπτεσθε
κλέπτονται

Präsens
Konjunktiv

κλέπτωμαι
κλέπτῃ
κλέπτηται
κλεπτώμεθα
κλέπτησθε
κλέπτωνται

Präsens
Optativ

κλεπτοίμην
κλέπτοιο
κλέπτοιτο
κλεπτοίμεθα
κλέπτοισθε
κλέπτοιντο

Präsens
Infinitiv

κλέπτεσθαι

Präsens
Partizipien

κλεπτόμενος
κλεπτομένη
κλεπτόμενον

Präsens
Imperativ

κλέπτου
κλέπτεσθε
Aorist
Indikativ

ἐκλεψάμην
ἐκλέψω
ἐκλέψατο
ἐκλεψάμεθα
ἐκλέψασθε
ἐκλέψαντο

Aorist
Konjunktiv

κλέψωμαι
κλέψῃ
κλέψηται
κλεψώμεθα
κλέψησθε
κλέψωνται

Aorist
Optativ

κλεψαίμην
κλέψαιο
κλέψαιτο
κλεψαίμεθα
κλέψαισθε
κλέψαιντο

Aorist
Infinitiv

κλέψασθαι

Aorist
Partizipien

κλεψάμενος
κλεψαμένη
κλεψάμενον

Aorist
Imperativ

κλέψαι
κλέψασθε
Futur
Indikativ

κλέψομαι
κλέψει
κλέψεται
κλεψόμεθα
κλέψεσθε
κλέψονται

Futur
Optativ

κλεψοίμην
κλέψοιο
κλέψοιτο
κλεψοίμεθα
κλέψοισθε
κλέψοιντο

Futur
Infinitiv

κλέψεσθαι

Futur
Partizipien

κλεψόμενος
κλεψομένη
κλεψόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐκλεπτόμην
ἐκλέπτου
ἐκλέπτετο
ἐκλεπτόμεθα
ἐκλέπτεσθε
ἐκλέπτοντο

Perfekt
Indikativ

κέκλεμμαι
κέκλεψαι
κέκλεπται
κεκλέμμεθα
κέκλεφθε
κεκλεμμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

κεκλέφθαι

Perfekt
Partizipien

κεκλεμμένος
κεκλεμμένη
κεκλεμμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκλέμμην
ἐκέκλεψο
ἐκέκλεπτο
ἐκεκλέμμεθα
ἐκέκλεφθε
ἐκεκλεμμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

κλέπτομαι
κλέπτει
κλέπτεται
κλεπτόμεθα
κλέπτεσθε
κλέπτονται

Präsens
Konjunktiv

κλέπτωμαι
κλέπτῃ
κλέπτηται
κλεπτώμεθα
κλέπτησθε
κλέπτωνται

Präsens
Optativ

κλεπτοίμην
κλέπτοιο
κλέπτοιτο
κλεπτοίμεθα
κλέπτοισθε
κλέπτοιντο

Präsens
Infinitiv

κλέπτεσθαι

Präsens
Partizipien

κλεπτόμενος
κλεπτομένη
κλεπτόμενον

Präsens
Imperativ

κλέπτου
κλέπτεσθε
Aorist
Indikativ

ἐκλάπην
ἐκλάπης
ἐκλάπη
ἐκλάπημεν
ἐκλάπητε
ἐκλάπησαν

Aorist
Konjunktiv

κλαπῶ
κλαπῇς
κλαπῇ
κλαπῶμεν
κλαπῆτε
κλαπῶσι

Aorist
Optativ

κλαπείην
κλαπείης
κλαπείη
κλαπεῖμεν
κλαπεῖτε
κλαπεῖεν

Aorist
Infinitiv

κλαπῆναι

Aorist
Partizipien

κλαπείς
κλαπεῖσα
κλαπέν

Aorist
Imperativ

κλάπητι
κλάπητε
Futur
Indikativ

κλαπήσομαι
κλαπήσει
κλαπήσεται
κλαπησόμεθα
κλαπήσεσθε
κλαπήσονται

Futur
Optativ

κλαπησοίμην
κλαπήσοιο
κλαπήσοιτο
κλαπησοίμεθα
κλαπήσοισθε
κλαπήσοιντο

Futur
Infinitiv

κλαπήσεσθαι

Futur
Partizipien

κλαπησόμενος
κλαπησομένη
κλαπησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐκλεπτόμην
ἐκλέπτου
ἐκλέπτετο
ἐκλεπτόμεθα
ἐκλέπτεσθε
ἐκλέπτοντο

Perfekt
Indikativ

κέκλεμμαι
κέκλεψαι
κέκλεπται
κεκλέμμεθα
κέκλεφθε
κεκλεμμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

κεκλέφθαι

Perfekt
Partizipien

κεκλεμμένος
κεκλεμμένη
κεκλεμμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκλέμμην
ἐκέκλεψο
ἐκέκλεπτο
ἐκεκλέμμεθα
ἐκέκλεφθε
ἐκεκλεμμένοι ἦσαν