Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: καλέω, rufen
(καλέω, καλέω, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

καλῶ
καλεῖς
καλεῖ
καλοῦμεν
καλεῖτε
καλοῦσι

Präsens
Konjunktiv

καλῶ
καλῇς
καλῇ
καλῶμεν
καλῆτε
καλῶσι

Präsens
Optativ

καλοίην
καλοίης
καλοίη
καλοῖμεν
καλοῖτε
καλοῖεν

Präsens
Infinitiv

καλεῖν

Präsens
Partizipien

καλῶν
καλοῦσα
καλοῦν

Präsens
Imperativ

κάλει
καλεῖτε

Aorist
Indikativ

ἐκάλεσα
ἐκάλεσας
ἐκάλεσε
ἐκαλέσαμεν
ἐκαλέσατε
ἐκάλεσαν

Aorist
Konjunktiv

καλέσω
καλέσῃς
καλέσῃ
καλέσωμεν
καλέσητε
καλέσωσι

Aorist
Optativ

καλέσαιμι
καλέσειας
καλέσειε
καλέσαιμεν
καλέσαιτε
καλέσειαν

Aorist
Infinitiv

καλέσαι

Aorist
Partizipien

καλέσας
καλέσασα
καλέσαν

Aorist
Imperativ

κάλεσον
καλέσατε
Futur
Indikativ

καλῶ
καλεῖς
καλεῖ
καλοῦμεν
καλεῖτε
καλοῦσι

Futur
Optativ

καλοῖμι
καλοῖς
καλοῖ
καλοῖμεν
καλοῖτε
καλοῖεν

Futur
Infinitiv

καλεῖν

Futur
Partizipien

καλῶν
καλοῦσα
καλοῦν

Imperfekt
Indikativ

ἐκάλουν
ἐκάλεις
ἐκάλει
ἐκαλοῦμεν
ἐκαλεῖτε
ἐκάλουν

Perfekt
Indikativ

κέκληκα
κέκληκας
κέκληκε
κεκλήκαμεν
κεκλήκατε
κεκλήκασι

Perfekt
Konjunktiv

κεκλήκω
κεκλήκῃς
κεκλήκῃ
κεκλήκωμεν
κεκλήκητε
κεκλήκωσι

Perfekt
Optativ

κεκλήκοιμι
κεκλήκοις
κεκλήκοι
κεκλήκοιμεν
κεκλήκοιτε
κεκλήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

κεκληκέναι

Perfekt
Partizipien

κεκληκώς
κεκληκυῖα
κεκληκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκλήκη
ἐκεκλήκης
ἐκεκλήκει
ἐκεκλήκεμεν
ἐκεκλήκετε
ἐκεκλήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

καλοῦμαι
καλεῖ
καλεῖται
καλούμεθα
καλεῖσθε
καλοῦνται

Präsens
Konjunktiv

καλῶμαι
καλῇ
καλῆται
καλώμεθα
καλῆσθε
καλῶνται

Präsens
Optativ

καλοίμην
καλοῖο
καλοῖτο
καλοίμεθα
καλοῖσθε
καλοῖντο

Präsens
Infinitiv

καλεῖσθαι

Präsens
Partizipien

καλεούμενος
καλεουμένη
καλεούμενον

Präsens
Imperativ

καλοῦ
καλεῖσθε
Aorist
Indikativ

ἐκαλεσάμην
ἐκαλέσω
ἐκαλέσατο
ἐκαλεσάμεθα
ἐκαλέσασθε
ἐκαλέσαντο

Aorist
Konjunktiv

καλέσωμαι
καλέσῃ
καλέσηται
καλεσώμεθα
καλέσησθε
καλέσωνται

Aorist
Optativ

καλεσαίμην
καλέσαιο
καλέσαιτο
καλεσαίμεθα
καλέσαισθε
καλέσαιντο

Aorist
Infinitiv

καλέσασθαι

Aorist
Partizipien

καλεσάμενος
καλεσαμένη
καλεσάμενον

Aorist
Imperativ

κάλεσαι
καλέσασθε
Futur
Indikativ

καλοῦμαι
καλεῖ
καλεῖται
καλοῦμεθα
καλεῖσθε
καλοῦνται

Futur
Optativ

καλοίμην
καλοῖο
καλοῖτο
καλοίμεθα
καλοῖσθε
καλοῖντο

Futur
Infinitiv

καλεῖσθαι

Futur
Partizipien

καλούμενος
καλουμένη
καλούμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐκαλούμην
ἐκαλοῦ
ἐκαλεῖτο
ἐκαλούμεθα
ἐκαλεῖσθε
ἐκαλοῦντο

Perfekt
Indikativ

κέκλημαι
κέκλησαι
κέκληται
κεκλήμεθα
κέκλησθε
κέκληνται

Perfekt
Infinitiv

κεκλῆσθαι

Perfekt
Partizipien

κεκλημένος
κεκλημένη
κεκλημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκλήμην
ἐκέκλησο
ἐκέκλητο
ἐκεκλήμεθα
ἐκέκλησθε
ἐκέκληντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

καλοῦμαι
καλεῖ
καλεῖται
καλούμεθα
καλεῖσθε
καλοῦνται

Präsens
Konjunktiv

καλῶμαι
καλῇ
καλῆται
καλώμεθα
καλῆσθε
καλῶνται

Präsens
Optativ

καλοίμην
καλοῖο
καλοῖτο
καλοίμεθα
καλοῖσθε
καλοῖντο

Präsens
Infinitiv

καλεῖσθαι

Präsens
Partizipien

καλεούμενος
καλεουμένη
καλεούμενον

Präsens
Imperativ

καλοῦ
καλεῖσθε
Aorist
Indikativ

ἐκλήθην
ἐκλήθης
ἐκλήθη
ἐκλήθημεν
ἐκλήθητε
ἐκλήθησαν

Aorist
Konjunktiv

κληθῶ
κληθῇς
κληθῇ
κληθῶμεν
κληθῆτε
κληθῶσι

Aorist
Optativ

κληθείην
κληθείης
κληθείη
κληθεῖμεν
κληθεῖτε
κληθεῖεν

Aorist
Infinitiv

κληθῆναι

Aorist
Partizipien

κληθείς
κληθεῖσα
κληθέν

Aorist
Imperativ

κλήθητι
κλήθητε
Futur
Indikativ

κληθήσομαι
κληθήσει
κληθήσεται
κληθησόμεθα
κληθήσεσθε
κληθήσονται

Futur
Optativ

κληθησοίμην
κληθήσοιο
κληθήσοιτο
κληθησοίμεθα
κληθήσοισθε
κληθήσοιντο

Futur
Infinitiv

κληθήσεσθαι

Futur
Partizipien

κληθησόμενος
κληθησομένη
κληθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐκαλούμην
ἐκαλοῦ
ἐκαλεῖτο
ἐκαλούμεθα
ἐκαλεῖσθε
ἐκαλοῦντο

Perfekt
Indikativ

κέκλημαι
κέκλησαι
κέκληται
κεκλήμεθα
κέκλησθε
κέκληνται

Perfekt
Infinitiv

κεκλῆσθαι

Perfekt
Partizipien

κεκλημένος
κεκλημένη
κεκλημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκλήμην
ἐκέκλησο
ἐκέκλητο
ἐκεκλήμεθα
ἐκέκλησθε
ἐκέκληντο