Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: καίω, brennen/verbrennen
(καίω, καύσω, ἔκαυσα, κέκαυσα, κέκαυμαι, ἐκαύθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

καίω
καίεις
καίει
καίομεν
καίετε
καίουσι

Präsens
Konjunktiv

καίω
καίῃς
καίῃ
καίωμεν
καίητε
καίωσι

Präsens
Optativ

καίοιμι
καίοις
καίοι
καίοιμεν
καίοιτε
καίοιεν

Präsens
Infinitiv

καίειν

Präsens
Partizipien

καίων
καίουσα
καίον

Präsens
Imperativ

καῖε
καίετε

Aorist
Indikativ

ἔκαυσα
ἔκαυσας
ἔκαυσε
ἐκαύσαμεν
ἐκαύσατε
ἔκαυσαν

Aorist
Konjunktiv

καύσω
καύσῃς
καύσῃ
καύσωμεν
καύσητε
καύσωσι

Aorist
Optativ

καύσαιμι
καύσειας
καύσειε
καύσαιμεν
καύσαιτε
καύσειαν

Aorist
Infinitiv

καῦσαι

Aorist
Partizipien

καύσας
καύσασα
καῦσαν

Aorist
Imperativ

καῦσον
καύσατε
Futur
Indikativ

καύσω
καύσεις
καύσει
καύσομεν
καύσετε
καύσουσι

Futur
Optativ

καύσοιμι
καύσοις
καύσοι
καύσοιμεν
καύσοιτε
καύσοιεν

Futur
Infinitiv

καύσειν

Futur
Partizipien

καύσων
καύσουσα
καῦσον

Imperfekt
Indikativ

ἔκαιον
ἔκαιες
ἔκαιε
ἐκαίομεν
ἐκαίετε
ἔκαιον

Perfekt
Indikativ

κέκαυσα
κέκαυσας
κέκαυσε
κεκαύσαμεν
κεκαύσατε
κεκαύσασι

Perfekt
Konjunktiv

κεκαύσω
κεκαύσῃς
κεκαύσῃ
κεκαύσωμεν
κεκαύσητε
κεκαύσωσι

Perfekt
Optativ

κεκαύσοιμι
κεκαύσοις
κεκαύσοι
κεκαύσοιμεν
κεκαύσοιτε
κεκαύσοιεν

Perfekt
Infinitiv

κεκαυσέναι

Perfekt
Partizipien

κεκαυσώς
κεκαυσυῖα
κεκαυσός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκαύση
ἐκεκαύσης
ἐκεκαύσει
ἐκεκαύσεμεν
ἐκεκαύσετε
ἐκεκαύσεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

καίομαι
καίει
καίεται
καιόμεθα
καίεσθε
καίονται

Präsens
Konjunktiv

καίωμαι
καίῃ
καίηται
καιώμεθα
καίησθε
καίωνται

Präsens
Optativ

καιοίμην
καίοιο
καίοιτο
καιοίμεθα
καίοισθε
καίοιντο

Präsens
Infinitiv

καίεσθαι

Präsens
Partizipien

καιόμενος
καιομένη
καιόμενον

Präsens
Imperativ

καίου
καίεσθε
Aorist
Indikativ

ἐκαυσάμην
ἐκαύσω
ἐκαύσατο
ἐκαυσάμεθα
ἐκαύσασθε
ἐκαύσαντο

Aorist
Konjunktiv

καύσωμαι
καύσῃ
καύσηται
καυσώμεθα
καύσησθε
καύσωνται

Aorist
Optativ

καυσαίμην
καύσαιο
καύσαιτο
καυσαίμεθα
καύσαισθε
καύσαιντο

Aorist
Infinitiv

καύσασθαι

Aorist
Partizipien

καυσάμενος
καυσαμένη
καυσάμενον

Aorist
Imperativ

καῦσαι
καύσασθε
Futur
Indikativ

καύσομαι
καύσει
καύσεται
καυσόμεθα
καύσεσθε
καύσονται

Futur
Optativ

καυσοίμην
καύσοιο
καύσοιτο
καυσοίμεθα
καύσοισθε
καύσοιντο

Futur
Infinitiv

καύσεσθαι

Futur
Partizipien

καυσόμενος
καυσομένη
καυσόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐκαιόμην
ἐκαίου
ἐκαίετο
ἐκαιόμεθα
ἐκαίεσθε
ἐκαίοντο

Perfekt
Indikativ

κέκαυμαι
κέκαυσαι
κέκαυται
κεκαύμεθα
κέκαυσθε
κέκαυνται

Perfekt
Infinitiv

κεκαῦσθαι

Perfekt
Partizipien

κεκαυμένος
κεκαυμένη
κεκαυμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκαύμην
ἐκέκαυσο
ἐκέκαυτο
ἐκεκαύμεθα
ἐκέκαυσθε
ἐκέκαυντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

καίομαι
καίει
καίεται
καιόμεθα
καίεσθε
καίονται

Präsens
Konjunktiv

καίωμαι
καίῃ
καίηται
καιώμεθα
καίησθε
καίωνται

Präsens
Optativ

καιοίμην
καίοιο
καίοιτο
καιοίμεθα
καίοισθε
καίοιντο

Präsens
Infinitiv

καίεσθαι

Präsens
Partizipien

καιόμενος
καιομένη
καιόμενον

Präsens
Imperativ

καίου
καίεσθε
Aorist
Indikativ

ἐκαύθην
ἐκαύθης
ἐκαύθη
ἐκαύθημεν
ἐκαύθητε
ἐκαύθησαν

Aorist
Konjunktiv

καυθῶ
καυθῇς
καυθῇ
καυθῶμεν
καυθῆτε
καυθῶσι

Aorist
Optativ

καυθείην
καυθείης
καυθείη
καυθεῖμεν
καυθεῖτε
καυθεῖεν

Aorist
Infinitiv

καυθῆναι

Aorist
Partizipien

καυθείς
καυθεῖσα
καυθέν

Aorist
Imperativ

καύθητι
καύθητε
Futur
Indikativ

καυθήσομαι
καυθήσει
καυθήσεται
καυθησόμεθα
καυθήσεσθε
καυθήσονται

Futur
Optativ

καυθησοίμην
καυθήσοιο
καυθήσοιτο
καυθησοίμεθα
καυθήσοισθε
καυθήσοιντο

Futur
Infinitiv

καυθήσεσθαι

Futur
Partizipien

καυθησόμενος
καυθησομένη
καυθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐκαιόμην
ἐκαίου
ἐκαίετο
ἐκαιόμεθα
ἐκαίεσθε
ἐκαίοντο

Perfekt
Indikativ

κέκαυμαι
κέκαυσαι
κέκαυται
κεκαύμεθα
κέκαυσθε
κέκαυνται

Perfekt
Infinitiv

κεκαῦσθαι

Perfekt
Partizipien

κεκαυμένος
κεκαυμένη
κεκαυμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐκεκαύμην
ἐκέκαυσο
ἐκέκαυτο
ἐκεκαύμεθα
ἐκέκαυσθε
ἐκέκαυντο