Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: διδάσκω, lehren
(διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

διδάσκω
διδάσκεις
διδάσκει
διδάσκομεν
διδάσκετε
διδάσκουσι

Präsens
Konjunktiv

διδάσκω
διδάσκῃς
διδάσκῃ
διδάσκωμεν
διδάσκητε
διδάσκωσι

Präsens
Optativ

διδάσκοιμι
διδάσκοις
διδάσκοι
διδάσκοιμεν
διδάσκοιτε
διδάσκοιεν

Präsens
Infinitiv

διδάσκειν

Präsens
Partizipien

διδάσκων
διδάσκουσα
διδάσκον

Präsens
Imperativ

δίδασκε
διδάσκετε

Aorist
Indikativ

ἐδίδαξα
ἐδίδαξας
ἐδίδαξε
ἐδιδάξαμεν
ἐδιδάξατε
ἐδίδαξαν

Aorist
Konjunktiv

διδάξω
διδάξῃς
διδάξῃ
διδάξωμεν
διδάξητε
διδάξωσι

Aorist
Optativ

διδάξαιμι
διδάξειας
διδάξειε
διδάξαιμεν
διδάξαιτε
διδάξειαν

Aorist
Infinitiv

διδάξαι

Aorist
Partizipien

διδάξας
διδάξασα
διδάξαν

Aorist
Imperativ

δίδαξον
διδάξατε
Futur
Indikativ

διδάξω
διδάξεις
διδάξει
διδάξομεν
διδάξετε
διδάξουσι

Futur
Optativ

διδάξοιμι
διδάξοις
διδάξοι
διδάξοιμεν
διδάξοιτε
διδάξοιεν

Futur
Infinitiv

διδάξειν

Futur
Partizipien

διδάξων
διδάξουσα
διδάξον

Imperfekt
Indikativ

ἐδίδασκον
ἐδίδασκες
ἐδίδασκε
ἐδιδάσκομεν
ἐδιδάσκετε
ἐδίδασκον

Perfekt
Indikativ

δεδίδαχα
δεδίδαχας
δεδίδαχε
δεδιδάχαμεν
δεδιδάχατε
δεδιδάχασι

Perfekt
Konjunktiv

δεδιδάχω
δεδιδάχῃς
δεδιδάχῃ
δεδιδάχωμεν
δεδιδάχητε
δεδιδάχωσι

Perfekt
Optativ

δεδιδάχοιμι
δεδιδάχοις
δεδιδάχοι
δεδιδάχοιμεν
δεδιδάχοιτε
δεδιδάχοιεν

Perfekt
Infinitiv

δεδιδαχέναι

Perfekt
Partizipien

δεδιδαχώς
δεδιδαχυῖα
δεδιδαχός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐδεδιδάχη
ἐδεδιδάχης
ἐδεδιδάχει
ἐδεδιδάχεμεν
ἐδεδιδάχετε
ἐδεδιδάχεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

διδάσκομαι
διδάσκει
διδάσκεται
διδασκόμεθα
διδάσκεσθε
διδάσκονται

Präsens
Konjunktiv

διδάσκωμαι
διδάσκῃ
διδάσκηται
διδασκώμεθα
διδάσκησθε
διδάσκωνται

Präsens
Optativ

διδασκοίμην
διδάσκοιο
διδάσκοιτο
διδασκοίμεθα
διδάσκοισθε
διδάσκοιντο

Präsens
Infinitiv

διδάσκεσθαι

Präsens
Partizipien

διδασκόμενος
διδασκομένη
διδασκόμενον

Präsens
Imperativ

διδάσκου
διδάσκεσθε
Aorist
Indikativ

ἐδιδαξάμην
ἐδιδάξω
ἐδιδάξατο
ἐδιδαξάμεθα
ἐδιδάξασθε
ἐδιδάξαντο

Aorist
Konjunktiv

διδάξωμαι
διδάξῃ
διδάξηται
διδαξώμεθα
διδάξησθε
διδάξωνται

Aorist
Optativ

διδαξαίμην
διδάξαιο
διδάξαιτο
διδαξαίμεθα
διδάξαισθε
διδάξαιντο

Aorist
Infinitiv

διδάξασθαι

Aorist
Partizipien

διδαξάμενος
διδαξαμένη
διδαξάμενον

Aorist
Imperativ

δίδαξαι
διδάξασθε
Futur
Indikativ

διδάξομαι
διδάξει
διδάξεται
διδαξόμεθα
διδάξεσθε
διδάξονται

Futur
Optativ

διδαξοίμην
διδάξοιο
διδάξοιτο
διδαξοίμεθα
διδάξοισθε
διδάξοιντο

Futur
Infinitiv

διδάξεσθαι

Futur
Partizipien

διδαξόμενος
διδαξομένη
διδαξόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐδιδασκόμην
ἐδιδάσκου
ἐδιδάσκετο
ἐδιδασκόμεθα
ἐδιδάσκεσθε
ἐδιδάσκοντο

Perfekt
Indikativ

δεδίδαγμαι
δεδίδαξαι
δεδίδακται
δεδιδάγμεθα
δεδίδαχθε
δεδιδαγμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

δεδιδάχθαι

Perfekt
Partizipien

δεδιδαγμένος
δεδιδαγμένη
δεδιδαγμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐδεδιδάγμην
ἐδεδίδαξο
ἐδεδίδακτο
ἐδεδιδάγμεθα
ἐδεδίδαχθε
ἐδεδιδαγμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

διδάσκομαι
διδάσκει
διδάσκεται
διδασκόμεθα
διδάσκεσθε
διδάσκονται

Präsens
Konjunktiv

διδάσκωμαι
διδάσκῃ
διδάσκηται
διδασκώμεθα
διδάσκησθε
διδάσκωνται

Präsens
Optativ

διδασκοίμην
διδάσκοιο
διδάσκοιτο
διδασκοίμεθα
διδάσκοισθε
διδάσκοιντο

Präsens
Infinitiv

διδάσκεσθαι

Präsens
Partizipien

διδασκόμενος
διδασκομένη
διδασκόμενον

Präsens
Imperativ

διδάσκου
διδάσκεσθε
Aorist
Indikativ

ἐδιδάχθην
ἐδιδάχθης
ἐδιδάχθη
ἐδιδάχθημεν
ἐδιδάχθητε
ἐδιδάχθησαν

Aorist
Konjunktiv

διδαχθῶ
διδαχθῇς
διδαχθῇ
διδαχθῶμεν
διδαχθῆτε
διδαχθῶσι

Aorist
Optativ

διδαχθείην
διδαχθείης
διδαχθείη
διδαχθεῖμεν
διδαχθεῖτε
διδαχθεῖεν

Aorist
Infinitiv

διδαχθῆναι

Aorist
Partizipien

διδαχθείς
διδαχθεῖσα
διδαχθέν

Aorist
Imperativ

διδάχθητι
διδάχθητε
Futur
Indikativ

διδαχθήσομαι
διδαχθήσει
διδαχθήσεται
διδαχθησόμεθα
διδαχθήσεσθε
διδαχθήσονται

Futur
Optativ

διδαχθησοίμην
διδαχθήσοιο
διδαχθήσοιτο
διδαχθησοίμεθα
διδαχθήσοισθε
διδαχθήσοιντο

Futur
Infinitiv

διδαχθήσεσθαι

Futur
Partizipien

διδαχθησόμενος
διδαχθησομένη
διδαχθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐδιδασκόμην
ἐδιδάσκου
ἐδιδάσκετο
ἐδιδασκόμεθα
ἐδιδάσκεσθε
ἐδιδάσκοντο

Perfekt
Indikativ

δεδίδαγμαι
δεδίδαξαι
δεδίδακται
δεδιδάγμεθα
δεδίδαχθε
δεδιδαγμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

δεδιδάχθαι

Perfekt
Partizipien

δεδιδαγμένος
δεδιδαγμένη
δεδιδαγμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐδεδιδάγμην
ἐδεδίδαξο
ἐδεδίδακτο
ἐδεδιδάγμεθα
ἐδεδίδαχθε
ἐδεδιδαγμένοι ἦσαν