Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: δηλόω, zeigen
(δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, δεδήλωμαι, ἐδελώθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

δηλόω
δηλόεις
δηλόει
δηλόομεν
δηλόετε
δηλόουσι

Präsens
Konjunktiv

δηλόω
δηλόῃς
δηλόῃ
δηλόωμεν
δηλόητε
δηλόωσι

Präsens
Optativ

δηλόοιμι
δηλόοις
δηλόοι
δηλόοιμεν
δηλόοιτε
δηλόοιεν

Präsens
Infinitiv

δηλόειν

Präsens
Partizipien

δηλόων
δηλόουσα
δηλόον

Präsens
Imperativ

δήλε
δηλόετε

Aorist
Indikativ

ἐδήλωσα
ἐδήλωσας
ἐδήλωσε
ἐδηλώσαμεν
ἐδηλώσατε
ἐδήλωσαν

Aorist
Konjunktiv

δηλώσω
δηλώσῃς
δηλώσῃ
δηλώσωμεν
δηλώσητε
δηλώσωσι

Aorist
Optativ

δηλώσαιμι
δηλώσειας
δηλώσειε
δηλώσαιμεν
δηλώσαιτε
δηλώσειαν

Aorist
Infinitiv

δηλῶσαι

Aorist
Partizipien

δηλώσας
δηλώσασα
δηλῶσαν

Aorist
Imperativ

δήλωσον
δηλώσατε
Futur
Indikativ

δηλώσω
δηλώσεις
δηλώσει
δηλώσομεν
δηλώσετε
δηλώσουσι

Futur
Optativ

δηλώσοιμι
δηλώσοις
δηλώσοι
δηλώσοιμεν
δηλώσοιτε
δηλώσοιεν

Futur
Infinitiv

δηλώσειν

Futur
Partizipien

δηλώσων
δηλώσουσα
δηλώσον

Imperfekt
Indikativ

ἐδήλον
ἐδήλες
ἐδήλε
ἐδηλομεν
ἐδηλετε
ἐδήλον

Perfekt
Indikativ

δεδήλωκα
δεδήλωκας
δεδήλωκε
δεδηλώκαμεν
δεδηλώκατε
δεδηλώκασι

Perfekt
Konjunktiv

δεδηλώκω
δεδηλώκῃς
δεδηλώκῃ
δεδηλώκωμεν
δεδηλώκητε
δεδηλώκωσι

Perfekt
Optativ

δεδηλώκοιμι
δεδηλώκοις
δεδηλώκοι
δεδηλώκοιμεν
δεδηλώκοιτε
δεδηλώκοιεν

Perfekt
Infinitiv

δεδηλωκέναι

Perfekt
Partizipien

δεδηλωκώς
δεδηλωκυῖα
δεδηλωκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐδεδηλώκη
ἐδεδηλώκης
ἐδεδηλώκει
ἐδεδηλώκεμεν
ἐδεδηλώκετε
ἐδεδηλώκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

δηλόομαι
δηλόει
δηλόεται
δηλόμεθα
δηλόεσθε
δηλόονται

Präsens
Konjunktiv

δηλόωμαι
δηλόῃ
δηλόηται
δηλώμεθα
δηλόησθε
δηλόωνται

Präsens
Optativ

δηλοίμην
δηλόοιο
δηλόοιτο
δηλοίμεθα
δηλόοισθε
δηλόοιντο

Präsens
Infinitiv

δηλόεσθαι

Präsens
Partizipien

δηλόμενος
δηλομένη
δηλόμενον

Präsens
Imperativ

δηλόου
δηλόεσθε
Aorist
Indikativ

ἐδηλωσάμην
ἐδηλώσω
ἐδηλώσατο
ἐδηλωσάμεθα
ἐδηλώσασθε
ἐδηλώσαντο

Aorist
Konjunktiv

δηλώσωμαι
δηλώσῃ
δηλώσηται
δηλωσώμεθα
δηλώσησθε
δηλώσωνται

Aorist
Optativ

δηλωσαίμην
δηλώσαιο
δηλώσαιτο
δηλωσαίμεθα
δηλώσαισθε
δηλώσαιντο

Aorist
Infinitiv

δηλώσασθαι

Aorist
Partizipien

δηλωσάμενος
δηλωσαμένη
δηλωσάμενον

Aorist
Imperativ

δήλωσαι
δηλώσασθε
Futur
Indikativ

δηλώσομαι
δηλώσει
δηλώσεται
δηλόμεθα
δηλώσεσθε
δηλώσονται

Futur
Optativ

δηλοίμην
δηλώσοιο
δηλώσοιτο
δηλοίμεθα
δηλώσοισθε
δηλώσοιντο

Futur
Infinitiv

δηλώσεσθαι

Futur
Partizipien

δηλόμενος
δηλομένη
δηλόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐδηλόμην
ἐδηλου
ἐδηλετο
ἐδηλόμεθα
ἐδηλεσθε
ἐδηλοντο

Perfekt
Indikativ

δεδήλωμαι
δεδήλωσαι
δεδήλωται
δεδηλώμεθα
δεδήλωσθε
δεδήλωνται

Perfekt
Infinitiv

δεδηλῶσθαι

Perfekt
Partizipien

δεδηλωμένος
δεδηλωμένη
δεδηλωμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐδεδηλώμην
ἐδεδήλωσο
ἐδεδήλωτο
ἐδεδηλώμεθα
ἐδεδήλωσθε
ἐδεδήλωντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

δηλόομαι
δηλόει
δηλόεται
δηλόμεθα
δηλόεσθε
δηλόονται

Präsens
Konjunktiv

δηλόωμαι
δηλόῃ
δηλόηται
δηλώμεθα
δηλόησθε
δηλόωνται

Präsens
Optativ

δηλοίμην
δηλόοιο
δηλόοιτο
δηλοίμεθα
δηλόοισθε
δηλόοιντο

Präsens
Infinitiv

δηλόεσθαι

Präsens
Partizipien

δηλόμενος
δηλομένη
δηλόμενον

Präsens
Imperativ

δηλόου
δηλόεσθε
Aorist
Indikativ

ἐδελώθην
ἐδελώθης
ἐδελώθη
ἐδελώθημεν
ἐδελώθητε
ἐδελώθησαν

Aorist
Konjunktiv

δελωθῶ
δελωθῇς
δελωθῇ
δελωθῶμεν
δελωθῆτε
δελωθῶσι

Aorist
Optativ

δελωθείην
δελωθείης
δελωθείη
δελωθεῖμεν
δελωθεῖτε
δελωθεῖεν

Aorist
Infinitiv

δελωθῆναι

Aorist
Partizipien

δελωθείς
δελωθεῖσα
δελωθέν

Aorist
Imperativ

δελώθητι
δελώθητε
Futur
Indikativ

δελωθήσομαι
δελωθήσει
δελωθήσεται
δελωθησόμεθα
δελωθήσεσθε
δελωθήσονται

Futur
Optativ

δελωθησοίμην
δελωθήσοιο
δελωθήσοιτο
δελωθησοίμεθα
δελωθήσοισθε
δελωθήσοιντο

Futur
Infinitiv

δελωθήσεσθαι

Futur
Partizipien

δελωθησόμενος
δελωθησομένη
δελωθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐδηλόμην
ἐδηλου
ἐδηλετο
ἐδηλόμεθα
ἐδηλεσθε
ἐδηλοντο

Perfekt
Indikativ

δεδήλωμαι
δεδήλωσαι
δεδήλωται
δεδηλώμεθα
δεδήλωσθε
δεδήλωνται

Perfekt
Infinitiv

δεδηλῶσθαι

Perfekt
Partizipien

δεδηλωμένος
δεδηλωμένη
δεδηλωμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐδεδηλώμην
ἐδεδήλωσο
ἐδεδήλωτο
ἐδεδηλώμεθα
ἐδεδήλωσθε
ἐδεδήλωντο