Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: δείκνυμι, zeigen
(δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

δείκνυμι
δείκνυς
δείκνυσι
δείκνυμεν
δείκνυτε
δεικνύασι

Präsens
Konjunktiv

δεικνύω
δεικνύῃς
δεικνύῃ
δεικνύωμεν
δεικνύητε
δεικνύωσι

Präsens
Optativ

δεικνύοιμι
δεικνύοις
δεικνύοι
δεικνύοιμεν
δεικνύοιτε
δεικνύοιεν

Präsens
Infinitiv

δεικνύναι

Präsens
Partizipien

δεικνύς
δεικνῦσα
δεικνύν

Präsens
Imperativ

δείκνυ
δείκνυτε

Aorist
Indikativ

ἔδειξα
ἔδειξας
ἔδειξε
ἐδείξαμεν
ἐδείξατε
ἔδειξαν

Aorist
Konjunktiv

δείξω
δείξῃς
δείξῃ
δείξωμεν
δείξητε
δείξωσι

Aorist
Optativ

δείξαιμι
δείξειας
δείξειε
δείξαιμεν
δείξαιτε
δείξειαν

Aorist
Infinitiv

δεῖξαι

Aorist
Partizipien

δείξας
δείξασα
δεῖξαν

Aorist
Imperativ

δεῖξον
δείξατε
Futur
Indikativ

δείξω
δείξεις
δείξει
δείξομεν
δείξετε
δείξουσι

Futur
Optativ

δείξοιμι
δείξοις
δείξοι
δείξοιμεν
δείξοιτε
δείξοιεν

Futur
Infinitiv

δείξειν

Futur
Partizipien

δείξων
δείξουσα
δείξον

Imperfekt
Indikativ

ἐδείκνυν
ἐδείκνυς
ἐδείκνυ
ἐδείκνυμεν
ἐδείκνυτε
ἐδείκνυσαν

Perfekt
Indikativ

δέδειχα
δέδειχας
δέδειχε
δεδείχαμεν
δεδείχατε
δεδείχασι

Perfekt
Konjunktiv

δεδείχω
δεδείχῃς
δεδείχῃ
δεδείχωμεν
δεδείχητε
δεδείχωσι

Perfekt
Optativ

δεδείχοιμι
δεδείχοις
δεδείχοι
δεδείχοιμεν
δεδείχοιτε
δεδείχοιεν

Perfekt
Infinitiv

δεδειχέναι

Perfekt
Partizipien

δεδειχώς
δεδειχυῖα
δεδειχός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐδεδείχη
ἐδεδείχης
ἐδεδείχει
ἐδεδείχεμεν
ἐδεδείχετε
ἐδεδείχεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

δείκνυμαι
δείκνυσαι
δείκνυται
δεικνύμεθα
δείκνυσθε
δείκνυνται

Präsens
Konjunktiv

δεικνύωμαι
δεικνύῃ
δεικνύηται
δεικνυώμεθα
δεικνύησθε
δεικνύωνται

Präsens
Optativ

δεικνυοίμην
δεικνύοιο
δεικνύοιτο
δεικνυοίμεθα
δεικνύοισθε
δεικνύοιντο

Präsens
Infinitiv

δείκνυσθαι

Präsens
Partizipien

δεικνύμενος
δεικνυμένη
δεικνύμενον

Präsens
Imperativ

δείκνυσο
δείκνυσθε
Aorist
Indikativ

ἐδειξάμην
ἐδείξω
ἐδείξατο
ἐδειξάμεθα
ἐδείξασθε
ἐδείξαντο

Aorist
Konjunktiv

δείξωμαι
δείξῃ
δείξηται
δειξώμεθα
δείξησθε
δείξωνται

Aorist
Optativ

δειξαίμην
δείξαιο
δείξαιτο
δειξαίμεθα
δείξαισθε
δείξαιντο

Aorist
Infinitiv

δείξασθαι

Aorist
Partizipien

δειξάμενος
δειξαμένη
δειξάμενον

Aorist
Imperativ

δεῖξαι
δείξασθε
Futur
Indikativ

δείξομαι
δείξει
δείξεται
δειξόμεθα
δείξεσθε
δείξονται

Futur
Optativ

δειξοίμην
δείξοιο
δείξοιτο
δειξοίμεθα
δείξοισθε
δείξοιντο

Futur
Infinitiv

δείξεσθαι

Futur
Partizipien

δειξόμενος
δειξομένη
δειξόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐδεικνύμην
ἐδείκνυσο
ἐδείκνυτο
ἐδεικνύμεθα
ἐδείκνυσθε
ἐδείκνυντο

Perfekt
Indikativ

δέδειγμαι
δέδειξαι
δέδεικται
δεδείγμεθα
δέδειχθε
δεδειγμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

δεδεῖχθαι

Perfekt
Partizipien

δεδειγμένος
δεδειγμένη
δεδειγμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐδεδείγμην
ἐδέδειξο
ἐδέδεικτο
ἐδεδείγμεθα
ἐδέδειχθε
ἐδεδειγμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

δείκνυμαι
δείκνυσαι
δείκνυται
δεικνύμεθα
δείκνυσθε
δείκνυνται

Präsens
Konjunktiv

δεικνύωμαι
δεικνύῃ
δεικνύηται
δεικνυώμεθα
δεικνύησθε
δεικνύωνται

Präsens
Optativ

δεικνυοίμην
δεικνύοιο
δεικνύοιτο
δεικνυοίμεθα
δεικνύοισθε
δεικνύοιντο

Präsens
Infinitiv

δείκνυσθαι

Präsens
Partizipien

δεικνύμενος
δεικνυμένη
δεικνύμενον

Präsens
Imperativ

δείκνυσο
δείκνυσθε
Aorist
Indikativ

ἐδείχθην
ἐδείχθης
ἐδείχθη
ἐδείχθημεν
ἐδείχθητε
ἐδείχθησαν

Aorist
Konjunktiv

δειχθῶ
δειχθῇς
δειχθῇ
δειχθῶμεν
δειχθῆτε
δειχθῶσι

Aorist
Optativ

δειχθείην
δειχθείης
δειχθείη
δειχθεῖμεν
δειχθεῖτε
δειχθεῖεν

Aorist
Infinitiv

δειχθῆναι

Aorist
Partizipien

δειχθείς
δειχθεῖσα
δειχθέν

Aorist
Imperativ

δείχθητι
δείχθητε
Futur
Indikativ

δειχθήσομαι
δειχθήσει
δειχθήσεται
δειχθησόμεθα
δειχθήσεσθε
δειχθήσονται

Futur
Optativ

δειχθησοίμην
δειχθήσοιο
δειχθήσοιτο
δειχθησοίμεθα
δειχθήσοισθε
δειχθήσοιντο

Futur
Infinitiv

δειχθήσεσθαι

Futur
Partizipien

δειχθησόμενος
δειχθησομένη
δειχθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐδεικνύμην
ἐδείκνυσο
ἐδείκνυτο
ἐδεικνύμεθα
ἐδείκνυσθε
ἐδείκνυντο

Perfekt
Indikativ

δέδειγμαι
δέδειξαι
δέδεικται
δεδείγμεθα
δέδειχθε
δεδειγμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

δεδεῖχθαι

Perfekt
Partizipien

δεδειγμένος
δεδειγμένη
δεδειγμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐδεδείγμην
ἐδέδειξο
ἐδέδεικτο
ἐδεδείγμεθα
ἐδέδειχθε
ἐδεδειγμένοι ἦσαν