Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: δίδωμι, geben
(δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

δίδωμι
δίδως
δίδωσι
δίδομεν
δίδοτε
διδόασι

Präsens
Konjunktiv

διδῶ
διδῷς
διδῷ
διδῶμεν
διδῶτε
διδῶσι

Präsens
Optativ

διδοίην
διδοίης
διδοίη
διδοῖμεν
διδοῖτε
διδοῖεν

Präsens
Infinitiv

διδόναι

Präsens
Partizipien

διδούς
διδοῦσα
διδόν

Präsens
Imperativ

δίδου
δίδοτε

Aorist
Indikativ

ἔδωκα
ἔδωκας
ἔδωκε
ἔδομεν
ἔδοτε
ἔδωκαν

Aorist
Konjunktiv

δῶ
δῷς
δῷ
δῶμεν
δῶτε
δῶσι

Aorist
Optativ

δοίην
δοίης
δοίη
δοῖμεν
δοῖτε
δοῖεν

Aorist
Infinitiv

δοῦναι

Aorist
Partizipien

δούς
δοῦσα
δόν

Aorist
Imperativ

δός
δότε
Futur
Indikativ

δώσω
δώσεις
δώσει
δώσομεν
δώσετε
δώσουσι

Futur
Optativ

δώσοιμι
δώσοις
δώσοι
δώσοιμεν
δώσοιτε
δώσοιεν

Futur
Infinitiv

δώσειν

Futur
Partizipien

δώσων
δώσουσα
δώσον

Imperfekt
Indikativ

ἐδίδουν
ἐδίδους
ἐδίδου
ἐδίδομεν
ἐδίδοτε
ἐδίδοσαν

Perfekt
Indikativ

δέδωκα
δέδωκας
δέδωκε
δεδώκαμεν
δεδώκατε
δεδώκασι

Perfekt
Konjunktiv

δεδώκω
δεδώκῃς
δεδώκῃ
δεδώκωμεν
δεδώκητε
δεδώκωσι

Perfekt
Optativ

δεδώκοιμι
δεδώκοις
δεδώκοι
δεδώκοιμεν
δεδώκοιτε
δεδώκοιεν

Perfekt
Infinitiv

δεδωκέναι

Perfekt
Partizipien

δεδωκώς
δεδωκυῖα
δεδωκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐδεδώκη
ἐδεδώκης
ἐδεδώκει
ἐδεδώκεμεν
ἐδεδώκετε
ἐδεδώκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

δίδομαι
δίδοσαι
δίδοται
διδόμεθα
δίδοσθε
δίδονται

Präsens
Konjunktiv

διδῶμαι
διδῷ
διδῶται
διδώμεθα
διδῶσθε
διδῶνται

Präsens
Optativ

διδοίμην
διδοῖο
διδοῖτο
διδοίμεθα
διδοῖσθε
διδοῖντο

Präsens
Infinitiv

δίδοσθαι

Präsens
Partizipien

διδόμενος
διδομένη
διδόμενον

Präsens
Imperativ

δίδοσο
δίδοσθε
Aorist
Indikativ

ἐδόμην
ἔδου
ἔδοτο
ἐδόμεθα
ἔδοσθε
ἔδοντο

Aorist
Konjunktiv

δῶμαι
δῷ
δῶται
δώμεθα
δῶσθε
δῶνται

Aorist
Optativ

δοίμην
δοῖο
δοῖτο
δοίμεθα
δοῖσθε
δοῖντο

Aorist
Infinitiv

δόσθαι

Aorist
Partizipien

δόμενος
δομένη
δόμενον

Aorist
Imperativ

δοῦ
δόσθε
Futur
Indikativ

δώσομαι
δώσει
δώσεται
δωσόμεθα
δώσεσθε
δώσονται

Futur
Optativ

δωσοίμην
δώσοιο
δώσοιτο
δωσοίμεθα
δώσοισθε
δώσοιντο

Futur
Infinitiv

δώσεσθαι

Futur
Partizipien

δωσόμενος
δωσομένη
δωσόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐδιδόμην
ἐδίδοσο
ἐδίδοτο
ἐδιδόμεθα
ἐδίδοσθε
ἐδίδοντο

Perfekt
Indikativ

δέδομαι
δέδοσαι
δέδοται
δεδόμεθα
δέδοσθε
δέδονται

Perfekt
Infinitiv

δεδόσθαι

Perfekt
Partizipien

δεδομένος
δεδομένη
δεδομένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐδεδόμην
ἐδέδοσο
ἐδέδοτο
ἐδεδόμεθα
ἐδέδοσθε
ἐδέδοντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

δίδομαι
δίδοσαι
δίδοται
διδόμεθα
δίδοσθε
δίδονται

Präsens
Konjunktiv

διδῶμαι
διδῷ
διδῶται
διδώμεθα
διδῶσθε
διδῶνται

Präsens
Optativ

διδοίμην
διδοῖο
διδοῖτο
διδοίμεθα
διδοῖσθε
διδοῖντο

Präsens
Infinitiv

δίδοσθαι

Präsens
Partizipien

διδόμενος
διδομένη
διδόμενον

Präsens
Imperativ

δίδοσο
δίδοσθε
Aorist
Indikativ

ἐδόθην
ἐδόθης
ἐδόθη
ἐδόθημεν
ἐδόθητε
ἐδόθησαν

Aorist
Konjunktiv

δοθῶ
δοθῇς
δοθῇ
δοθῶμεν
δοθῆτε
δοθῶσι

Aorist
Optativ

δοθείην
δοθείης
δοθείη
δοθεῖμεν
δοθεῖτε
δοθεῖεν

Aorist
Infinitiv

δοθῆναι

Aorist
Partizipien

δοθείς
δοθεῖσα
δοθέν

Aorist
Imperativ

δόθητι
δόθητε
Futur
Indikativ

δοθήσομαι
δοθήσει
δοθήσεται
δοθησόμεθα
δοθήσεσθε
δοθήσονται

Futur
Optativ

δοθησοίμην
δοθήσοιο
δοθήσοιτο
δοθησοίμεθα
δοθήσοισθε
δοθήσοιντο

Futur
Infinitiv

δοθήσεσθαι

Futur
Partizipien

δοθησόμενος
δοθησομένη
δοθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐδιδόμην
ἐδίδοσο
ἐδίδοτο
ἐδιδόμεθα
ἐδίδοσθε
ἐδίδοντο

Perfekt
Indikativ

δέδομαι
δέδοσαι
δέδοται
δεδόμεθα
δέδοσθε
δέδονται

Perfekt
Infinitiv

δεδόσθαι

Perfekt
Partizipien

δεδομένος
δεδομένη
δεδομένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐδεδόμην
ἐδέδοσο
ἐδέδοτο
ἐδεδόμεθα
ἐδέδοσθε
ἐδέδοντο