Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: γιγνώσκω, erkennen
(γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

γιγνώσκω
γιγνώσκεις
γιγνώσκει
γιγνώσκομεν
γιγνώσκετε
γιγνώσκουσι

Präsens
Konjunktiv

γιγνώσκω
γιγνώσκῃς
γιγνώσκῃ
γιγνώσκωμεν
γιγνώσκητε
γιγνώσκωσι

Präsens
Optativ

γιγνώσκοιμι
γιγνώσκοις
γιγνώσκοι
γιγνώσκοιμεν
γιγνώσκοιτε
γιγνώσκοιεν

Präsens
Infinitiv

γιγνώσκειν

Präsens
Partizipien

γιγνώσκων
γιγνώσκουσα
γιγνώσκον

Präsens
Imperativ

γίγνωσκε
γιγνώσκετε

Aorist
Indikativ

ἔγνων
ἔγνως
ἔγνω
ἔγνωμεν
ἔγνωτε
ἔγνωσαν

Aorist
Konjunktiv

γνῶ
γνῷς
γνῷ
γνῶμεν
γνῶτε
γνῶσι

Aorist
Optativ

γνοίην
γνοίης
γνοίη
γνοῖμεν
γνοῖτε
γνοῖεν

Aorist
Infinitiv

γνῶναι

Aorist
Partizipien

γνούς
γνοῦσα
γνόν

Aorist
Imperativ

γνῶθι
γνῶτε
Imperfekt
Indikativ

ἐγίγνωσκον
ἐγίγνωσκες
ἐγίγνωσκε
ἐγιγνώσκομεν
ἐγιγνώσκετε
ἐγίγνωσκον

Perfekt
Indikativ

ἔγνωκα
ἔγνωκας
ἔγνωκε
ἐγνώκαμεν
ἐγνώκατε
ἐγνώκασι

Perfekt
Konjunktiv

ἐγνώκω
ἐγνώκῃς
ἐγνώκῃ
ἐγνώκωμεν
ἐγνώκητε
ἐγνώκωσι

Perfekt
Optativ

ἐγνώκοιμι
ἐγνώκοις
ἐγνώκοι
ἐγνώκοιμεν
ἐγνώκοιτε
ἐγνώκοιεν

Perfekt
Infinitiv

ἐγνωκέναι

Perfekt
Partizipien

ἐγνωκώς
ἐγνωκυῖα
ἐγνωκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠγνώκη
ἠγνώκης
ἠγνώκει
ἠγνώκεμεν
ἠγνώκετε
ἠγνώκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

γιγνώσκομαι
γιγνώσκει
γιγνώσκεται
γιγνωσκόμεθα
γιγνώσκεσθε
γιγνώσκονται

Präsens
Konjunktiv

γιγνώσκωμαι
γιγνώσκῃ
γιγνώσκηται
γιγνωσκώμεθα
γιγνώσκησθε
γιγνώσκωνται

Präsens
Optativ

γιγνωσκοίμην
γιγνώσκοιο
γιγνώσκοιτο
γιγνωσκοίμεθα
γιγνώσκοισθε
γιγνώσκοιντο

Präsens
Infinitiv

γιγνώσκεσθαι

Präsens
Partizipien

γιγνωσκόμενος
γιγνωσκομένη
γιγνωσκόμενον

Präsens
Imperativ

γιγνώσκου
γιγνώσκεσθε
Aorist
Indikativ

ἔγνων
ἔγνως
ἔγνω
ἔγνωμεν
ἔγνωτε
ἔγνωσαν

Aorist
Konjunktiv

γνῶ
γνῷς
γνῷ
γνῶμεν
γνῶτε
γνῶσι

Aorist
Optativ

γνοίην
γνοίης
γνοίη
γνοῖμεν
γνοῖτε
γνοῖεν

Aorist
Infinitiv

γνῶναι

Aorist
Partizipien

γνούς
γνοῦσα
γνόν

Aorist
Imperativ

γνῶθι
γνῶτε
Futur
Indikativ

γνώσομαι
γνώσει
γνώσεται
γνωσόμεθα
γνώσεσθε
γνώσονται

Futur
Optativ

γνωσοίμην
γνώσοιο
γνώσοιτο
γνωσοίμεθα
γνώσοισθε
γνώσοιντο

Futur
Infinitiv

γνώσεσθαι

Futur
Partizipien

γνωσόμενος
γνωσομένη
γνωσόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐγιγνωσκόμην
ἐγιγνώσκου
ἐγιγνώσκετο
ἐγιγνωσκόμεθα
ἐγιγνώσκεσθε
ἐγιγνώσκοντο

Perfekt
Indikativ

ἔγνωσμαι
ἔγνωσαι
ἔγνωσται
ἐγνώσμεθα
ἔγνωσθε
ἐγνωσμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

ἐγνῶσθαι

Perfekt
Partizipien

ἐγνωσμένος
ἐγνωσμένη
ἐγνωσμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠγνώσμην
ἤγνωσο
ἤγνωστο
ἠγνώσμεθα
ἤγνωσθε
ἠγνωσμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

γιγνώσκομαι
γιγνώσκει
γιγνώσκεται
γιγνωσκόμεθα
γιγνώσκεσθε
γιγνώσκονται

Präsens
Konjunktiv

γιγνώσκωμαι
γιγνώσκῃ
γιγνώσκηται
γιγνωσκώμεθα
γιγνώσκησθε
γιγνώσκωνται

Präsens
Optativ

γιγνωσκοίμην
γιγνώσκοιο
γιγνώσκοιτο
γιγνωσκοίμεθα
γιγνώσκοισθε
γιγνώσκοιντο

Präsens
Infinitiv

γιγνώσκεσθαι

Präsens
Partizipien

γιγνωσκόμενος
γιγνωσκομένη
γιγνωσκόμενον

Präsens
Imperativ

γιγνώσκου
γιγνώσκεσθε
Aorist
Indikativ

ἐγνώσθην
ἐγνώσθης
ἐγνώσθη
ἐγνώσθημεν
ἐγνώσθητε
ἐγνώσθησαν

Aorist
Konjunktiv

γνωσθῶ
γνωσθῇς
γνωσθῇ
γνωσθῶμεν
γνωσθῆτε
γνωσθῶσι

Aorist
Optativ

γνωσθείην
γνωσθείης
γνωσθείη
γνωσθεῖμεν
γνωσθεῖτε
γνωσθεῖεν

Aorist
Infinitiv

γνωσθῆναι

Aorist
Partizipien

γνωσθείς
γνωσθεῖσα
γνωσθέν

Aorist
Imperativ

γνώσθητι
γνώσθητε
Futur
Indikativ

γνωσθήσομαι
γνωσθήσει
γνωσθήσεται
γνωσθησόμεθα
γνωσθήσεσθε
γνωσθήσονται

Futur
Optativ

γνωσθησοίμην
γνωσθήσοιο
γνωσθήσοιτο
γνωσθησοίμεθα
γνωσθήσοισθε
γνωσθήσοιντο

Futur
Infinitiv

γνωσθήσεσθαι

Futur
Partizipien

γνωσθησόμενος
γνωσθησομένη
γνωσθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐγιγνωσκόμην
ἐγιγνώσκου
ἐγιγνώσκετο
ἐγιγνωσκόμεθα
ἐγιγνώσκεσθε
ἐγιγνώσκοντο

Perfekt
Indikativ

ἔγνωσμαι
ἔγνωσαι
ἔγνωσται
ἐγνώσμεθα
ἔγνωσθε
ἐγνωσμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

ἐγνῶσθαι

Perfekt
Partizipien

ἐγνωσμένος
ἐγνωσμένη
ἐγνωσμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠγνώσμην
ἤγνωσο
ἤγνωστο
ἠγνώσμεθα
ἤγνωσθε
ἠγνωσμένοι ἦσαν