Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: γαμέω, heiraten
(γαμέω, γαμέω, ἔγημα, γεγάμηκα, γεγάμημαι, -)

AKTIV
Präsens
Indikativ

γαμῶ
γαμεῖς
γαμεῖ
γαμοῦμεν
γαμεῖτε
γαμοῦσι

Präsens
Konjunktiv

γαμῶ
γαμῇς
γαμῇ
γαμῶμεν
γαμῆτε
γαμῶσι

Präsens
Optativ

γαμοίην
γαμοίης
γαμοίη
γαμοῖμεν
γαμοῖτε
γαμοῖεν

Präsens
Infinitiv

γαμεῖν

Präsens
Partizipien

γαμῶν
γαμοῦσα
γαμοῦν

Präsens
Imperativ

γάμει
γαμεῖτε

Aorist
Indikativ

ἔγημα
ἔγημας
ἔγημε
ἐγήμαμεν
ἐγήματε
ἔγημαν

Aorist
Konjunktiv

γήμω
γήμῃς
γήμῃ
γήμωμεν
γήμητε
γήμωσι

Aorist
Optativ

γήμαιμι
γήμειας
γήμειε
γήμαιμεν
γήμαιτε
γήμειαν

Aorist
Infinitiv

γῆμαι

Aorist
Partizipien

γήμας
γήμασα
γῆμαν

Aorist
Imperativ

γῆμον
γήματε
Futur
Indikativ

γαμῶ
γαμεῖς
γαμεῖ
γαμοῦμεν
γαμεῖτε
γαμοῦσι

Futur
Optativ

γαμοῖμι
γαμοῖς
γαμοῖ
γαμοῖμεν
γαμοῖτε
γαμοῖεν

Futur
Infinitiv

γαμεῖν

Futur
Partizipien

γαμῶν
γαμοῦσα
γαμοῦν

Imperfekt
Indikativ

ἐγάμουν
ἐγάμεις
ἐγάμει
ἐγαμοῦμεν
ἐγαμεῖτε
ἐγάμουν

Perfekt
Indikativ

γεγάμηκα
γεγάμηκας
γεγάμηκε
γεγαμήκαμεν
γεγαμήκατε
γεγαμήκασι

Perfekt
Konjunktiv

γεγαμήκω
γεγαμήκῃς
γεγαμήκῃ
γεγαμήκωμεν
γεγαμήκητε
γεγαμήκωσι

Perfekt
Optativ

γεγαμήκοιμι
γεγαμήκοις
γεγαμήκοι
γεγαμήκοιμεν
γεγαμήκοιτε
γεγαμήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

γεγαμηκέναι

Perfekt
Partizipien

γεγαμηκώς
γεγαμηκυῖα
γεγαμηκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐγεγαμήκη
ἐγεγαμήκης
ἐγεγαμήκει
ἐγεγαμήκεμεν
ἐγεγαμήκετε
ἐγεγαμήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

γαμοῦμαι
γαμεῖ
γαμεῖται
γαμούμεθα
γαμεῖσθε
γαμοῦνται

Präsens
Konjunktiv

γαμῶμαι
γαμῇ
γαμῆται
γαμώμεθα
γαμῆσθε
γαμῶνται

Präsens
Optativ

γαμοίμην
γαμοῖο
γαμοῖτο
γαμοίμεθα
γαμοῖσθε
γαμοῖντο

Präsens
Infinitiv

γαμεῖσθαι

Präsens
Partizipien

γαμεούμενος
γαμεουμένη
γαμεούμενον

Präsens
Imperativ

γαμοῦ
γαμεῖσθε
Aorist
Indikativ

ἐγημάμην
ἐγήμω
ἐγήματο
ἐγημάμεθα
ἐγήμασθε
ἐγήμαντο

Aorist
Konjunktiv

γήμωμαι
γήμῃ
γήμηται
γημώμεθα
γήμησθε
γήμωνται

Aorist
Optativ

γημαίμην
γήμαιο
γήμαιτο
γημαίμεθα
γήμαισθε
γήμαιντο

Aorist
Infinitiv

γήμασθαι

Aorist
Partizipien

γημάμενος
γημαμένη
γημάμενον

Aorist
Imperativ

γῆμαι
γήμασθε
Futur
Indikativ

γαμοῦμαι
γαμεῖ
γαμεῖται
γαμοῦμεθα
γαμεῖσθε
γαμοῦνται

Futur
Optativ

γαμοίμην
γαμοῖο
γαμοῖτο
γαμοίμεθα
γαμοῖσθε
γαμοῖντο

Futur
Infinitiv

γαμεῖσθαι

Futur
Partizipien

γαμούμενος
γαμουμένη
γαμούμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐγαμούμην
ἐγαμοῦ
ἐγαμεῖτο
ἐγαμούμεθα
ἐγαμεῖσθε
ἐγαμοῦντο

Perfekt
Indikativ

γεγάμημαι
γεγάμησαι
γεγάμηται
γεγαμήμεθα
γεγάμησθε
γεγάμηνται

Perfekt
Infinitiv

γεγαμῆσθαι

Perfekt
Partizipien

γεγαμημένος
γεγαμημένη
γεγαμημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐγεγαμήμην
ἐγεγάμησο
ἐγεγάμητο
ἐγεγαμήμεθα
ἐγεγάμησθε
ἐγεγάμηντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

γαμοῦμαι
γαμεῖ
γαμεῖται
γαμούμεθα
γαμεῖσθε
γαμοῦνται

Präsens
Konjunktiv

γαμῶμαι
γαμῇ
γαμῆται
γαμώμεθα
γαμῆσθε
γαμῶνται

Präsens
Optativ

γαμοίμην
γαμοῖο
γαμοῖτο
γαμοίμεθα
γαμοῖσθε
γαμοῖντο

Präsens
Infinitiv

γαμεῖσθαι

Präsens
Partizipien

γαμεούμενος
γαμεουμένη
γαμεούμενον

Präsens
Imperativ

γαμοῦ
γαμεῖσθε
Imperfekt
Indikativ

ἐγαμούμην
ἐγαμοῦ
ἐγαμεῖτο
ἐγαμούμεθα
ἐγαμεῖσθε
ἐγαμοῦντο

Perfekt
Indikativ

γεγάμημαι
γεγάμησαι
γεγάμηται
γεγαμήμεθα
γεγάμησθε
γεγάμηνται

Perfekt
Infinitiv

γεγαμῆσθαι

Perfekt
Partizipien

γεγαμημένος
γεγαμημένη
γεγαμημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐγεγαμήμην
ἐγεγάμησο
ἐγεγάμητο
ἐγεγαμήμεθα
ἐγεγάμησθε
ἐγεγάμηντο