Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: βαίνω, gehen
(βαίνω, βήσομαι, ἔβην, βέβηκα, -, -)

AKTIV
Präsens
Indikativ

βαίνω
βαίνεις
βαίνει
βαίνομεν
βαίνετε
βαίνουσι

Präsens
Konjunktiv

βαίνω
βαίνῃς
βαίνῃ
βαίνωμεν
βαίνητε
βαίνωσι

Präsens
Optativ

βαίνοιμι
βαίνοις
βαίνοι
βαίνοιμεν
βαίνοιτε
βαίνοιεν

Präsens
Infinitiv

βαίνειν

Präsens
Partizipien

βαίνων
βαίνουσα
βαίνον

Präsens
Imperativ

βαῖνε
βαίνετε

Aorist
Indikativ

ἔβην
ἔβης
ἔβη
ἔβημεν
ἔβητε
ἔβησαν

Aorist
Konjunktiv

βῶ
βῇς
βῇ
βῶμεν
βῆτε
βῶσι

Aorist
Optativ

βαίην
βαίης
βαίη
βαῖμεν
βαῖτε
βαῖεν

Aorist
Infinitiv

βῆναι

Aorist
Partizipien

βάς
βᾶσα
βάν

Aorist
Imperativ

βῆθι
βῆτε
Imperfekt
Indikativ

ἔβαινον
ἔβαινες
ἔβαινε
ἐβαίνομεν
ἐβαίνετε
ἔβαινον

Perfekt
Indikativ

βέβηκα
βέβηκας
βέβηκε
βεβήκαμεν
βεβήκατε
βεβήκασι

Perfekt
Konjunktiv

βεβήκω
βεβήκῃς
βεβήκῃ
βεβήκωμεν
βεβήκητε
βεβήκωσι

Perfekt
Optativ

βεβήκοιμι
βεβήκοις
βεβήκοι
βεβήκοιμεν
βεβήκοιτε
βεβήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

βεβηκέναι

Perfekt
Partizipien

βεβηκώς
βεβηκυῖα
βεβηκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐβεβήκη
ἐβεβήκης
ἐβεβήκει
ἐβεβήκεμεν
ἐβεβήκετε
ἐβεβήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

βαίνομαι
βαίνει
βαίνεται
βαινόμεθα
βαίνεσθε
βαίνονται

Präsens
Konjunktiv

βαίνωμαι
βαίνῃ
βαίνηται
βαινώμεθα
βαίνησθε
βαίνωνται

Präsens
Optativ

βαινοίμην
βαίνοιο
βαίνοιτο
βαινοίμεθα
βαίνοισθε
βαίνοιντο

Präsens
Infinitiv

βαίνεσθαι

Präsens
Partizipien

βαινόμενος
βαινομένη
βαινόμενον

Präsens
Imperativ

βαίνου
βαίνεσθε
Aorist
Indikativ

ἔβην
ἔβης
ἔβη
ἔβημεν
ἔβητε
ἔβησαν

Aorist
Konjunktiv

βῶ
βῇς
βῇ
βῶμεν
βῶτε
βῶσι

Aorist
Optativ

βαίην
βαίης
βαίη
βαῖμεν
βαῖτε
βαῖεν

Aorist
Infinitiv

βῆναι

Aorist
Partizipien

βάς
βᾶσα
βάν

Aorist
Imperativ

βῆθι
βῆτε
Futur
Indikativ

βήσομαι
βήσει
βήσεται
βησόμεθα
βήσεσθε
βήσονται

Futur
Optativ

βησοίμην
βήσοιο
βήσοιτο
βησοίμεθα
βήσοισθε
βήσοιντο

Futur
Infinitiv

βήσεσθαι

Futur
Partizipien

βησόμενος
βησομένη
βησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐβαινόμην
ἐβαίνου
ἐβαίνετο
ἐβαινόμεθα
ἐβαίνεσθε
ἐβαίνοντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

βαίνομαι
βαίνει
βαίνεται
βαινόμεθα
βαίνεσθε
βαίνονται

Präsens
Konjunktiv

βαίνωμαι
βαίνῃ
βαίνηται
βαινώμεθα
βαίνησθε
βαίνωνται

Präsens
Optativ

βαινοίμην
βαίνοιο
βαίνοιτο
βαινοίμεθα
βαίνοισθε
βαίνοιντο

Präsens
Infinitiv

βαίνεσθαι

Präsens
Partizipien

βαινόμενος
βαινομένη
βαινόμενον

Präsens
Imperativ

βαίνου
βαίνεσθε
Imperfekt
Indikativ

ἐβαινόμην
ἐβαίνου
ἐβαίνετο
ἐβαινόμεθα
ἐβαίνεσθε
ἐβαίνοντο