Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: βάλλω, werfen
(βάλλω, βαλέω, ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

βάλλω
βάλλεις
βάλλει
βάλλομεν
βάλλετε
βάλλουσι

Präsens
Konjunktiv

βάλλω
βάλλῃς
βάλλῃ
βάλλωμεν
βάλλητε
βάλλωσι

Präsens
Optativ

βάλλοιμι
βάλλοις
βάλλοι
βάλλοιμεν
βάλλοιτε
βάλλοιεν

Präsens
Infinitiv

βάλλειν

Präsens
Partizipien

βάλλων
βάλλουσα
βάλλον

Präsens
Imperativ

βάλλε
βάλλετε

Aorist
Indikativ

ἔβαλον
ἔβαλες
ἔβαλε
ἐβάλομεν
ἐβάλετε
ἔβαλον

Aorist
Konjunktiv

βάλω
βάλῃς
βάλῃ
βάλωμεν
βάλητε
βάλωσι

Aorist
Optativ

βάλοιμι
βάλοις
βάλοι
βάλοιμεν
βάλοιτε
βάλοιεν

Aorist
Infinitiv

βαλεῖν

Aorist
Partizipien

βαλών
βαλοῦσα
βαλόν

Aorist
Imperativ

βάλε
βάλετε
Futur
Indikativ

βαλῶ
βαλεῖς
βαλεῖ
βαλοῦμεν
βαλεῖτε
βαλοῦσι

Futur
Optativ

βαλοῖμι
βαλοῖς
βαλοῖ
βαλοῖμεν
βαλοῖτε
βαλοῖεν

Futur
Infinitiv

βαλεῖν

Futur
Partizipien

βαλῶν
βαλοῦσα
βαλοῦν

Imperfekt
Indikativ

ἔβαλλον
ἔβαλλες
ἔβαλλε
ἐβάλλομεν
ἐβάλλετε
ἔβαλλον

Perfekt
Indikativ

βέβληκα
βέβληκας
βέβληκε
βεβλήκαμεν
βεβλήκατε
βεβλήκασι

Perfekt
Konjunktiv

βεβλήκω
βεβλήκῃς
βεβλήκῃ
βεβλήκωμεν
βεβλήκητε
βεβλήκωσι

Perfekt
Optativ

βεβλήκοιμι
βεβλήκοις
βεβλήκοι
βεβλήκοιμεν
βεβλήκοιτε
βεβλήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

βεβληκέναι

Perfekt
Partizipien

βεβληκώς
βεβληκυῖα
βεβληκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐβεβλήκη
ἐβεβλήκης
ἐβεβλήκει
ἐβεβλήκεμεν
ἐβεβλήκετε
ἐβεβλήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

βάλλομαι
βάλλει
βάλλεται
βαλλόμεθα
βάλλεσθε
βάλλονται

Präsens
Konjunktiv

βάλλωμαι
βάλλῃ
βάλληται
βαλλώμεθα
βάλλησθε
βάλλωνται

Präsens
Optativ

βαλλοίμην
βάλλοιο
βάλλοιτο
βαλλοίμεθα
βάλλοισθε
βάλλοιντο

Präsens
Infinitiv

βάλλεσθαι

Präsens
Partizipien

βαλλόμενος
βαλλομένη
βαλλόμενον

Präsens
Imperativ

βάλλου
βάλλεσθε
Aorist
Indikativ

ἐβαλόμην
ἐβάλου
ἐβάλετο
ἐβαλόμεθα
ἐβάλεσθε
ἐβάλοντο

Aorist
Konjunktiv

βάλωμαι
βάλῃ
βάληται
βαλώμεθα
βάλησθε
βάλωνται

Aorist
Optativ

βαλοίμην
βάλοιο
βάλοιτο
βαλοίμεθα
βάλοισθε
βάλοιντο

Aorist
Infinitiv

βαλέσθαι

Aorist
Partizipien

βαλόμενος
βαλομένη
βαλόμενον

Aorist
Imperativ

βαλοῦ
βάλεσθε
Futur
Indikativ

βαλοῦμαι
βαλεῖ
βαλεῖται
βαλοῦμεθα
βαλεῖσθε
βαλοῦνται

Futur
Optativ

βαλοίμην
βαλοῖο
βαλοῖτο
βαλοίμεθα
βαλοῖσθε
βαλοῖντο

Futur
Infinitiv

βαλεῖσθαι

Futur
Partizipien

βαλούμενος
βαλουμένη
βαλούμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐβαλλόμην
ἐβάλλου
ἐβάλλετο
ἐβαλλόμεθα
ἐβάλλεσθε
ἐβάλλοντο

Perfekt
Indikativ

βέβλημαι
βέβλησαι
βέβληται
βεβλήμεθα
βέβλησθε
βέβληνται

Perfekt
Infinitiv

βεβλῆσθαι

Perfekt
Partizipien

βεβλημένος
βεβλημένη
βεβλημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐβεβλήμην
ἐβέβλησο
ἐβέβλητο
ἐβεβλήμεθα
ἐβέβλησθε
ἐβέβληντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

βάλλομαι
βάλλει
βάλλεται
βαλλόμεθα
βάλλεσθε
βάλλονται

Präsens
Konjunktiv

βάλλωμαι
βάλλῃ
βάλληται
βαλλώμεθα
βάλλησθε
βάλλωνται

Präsens
Optativ

βαλλοίμην
βάλλοιο
βάλλοιτο
βαλλοίμεθα
βάλλοισθε
βάλλοιντο

Präsens
Infinitiv

βάλλεσθαι

Präsens
Partizipien

βαλλόμενος
βαλλομένη
βαλλόμενον

Präsens
Imperativ

βάλλου
βάλλεσθε
Aorist
Indikativ

ἐβλήθην
ἐβλήθης
ἐβλήθη
ἐβλήθημεν
ἐβλήθητε
ἐβλήθησαν

Aorist
Konjunktiv

βληθῶ
βληθῇς
βληθῇ
βληθῶμεν
βληθῆτε
βληθῶσι

Aorist
Optativ

βληθείην
βληθείης
βληθείη
βληθεῖμεν
βληθεῖτε
βληθεῖεν

Aorist
Infinitiv

βληθῆναι

Aorist
Partizipien

βληθείς
βληθεῖσα
βληθέν

Aorist
Imperativ

βλήθητι
βλήθητε
Futur
Indikativ

βληθήσομαι
βληθήσει
βληθήσεται
βληθησόμεθα
βληθήσεσθε
βληθήσονται

Futur
Optativ

βληθησοίμην
βληθήσοιο
βληθήσοιτο
βληθησοίμεθα
βληθήσοισθε
βληθήσοιντο

Futur
Infinitiv

βληθήσεσθαι

Futur
Partizipien

βληθησόμενος
βληθησομένη
βληθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἐβαλλόμην
ἐβάλλου
ἐβάλλετο
ἐβαλλόμεθα
ἐβάλλεσθε
ἐβάλλοντο

Perfekt
Indikativ

βέβλημαι
βέβλησαι
βέβληται
βεβλήμεθα
βέβλησθε
βέβληνται

Perfekt
Infinitiv

βεβλῆσθαι

Perfekt
Partizipien

βεβλημένος
βεβλημένη
βεβλημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἐβεβλήμην
ἐβέβλησο
ἐβέβλητο
ἐβεβλήμεθα
ἐβέβλησθε
ἐβέβληντο