Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: ἵστημι, stellen
(ἵστημι, στήσω, ἔστησα, ἕστηκα, ἕσταμαι, ἐστάθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

ἵστημι
ἵστης
ἵστησι
ἵσταμεν
ἵστατε
ἱστᾶσι

Präsens
Konjunktiv

ἱστῶ
ἱστῇς
ἱστῇ
ἱστῶμεν
ἱστῆτε
ἱστῶσι

Präsens
Optativ

ἱσταίην
ἱσταίης
ἱσταίη
ἱσταῖμεν
ἱσταῖτε
ἱσταῖεν

Präsens
Infinitiv

ἱστάναι

Präsens
Partizipien

ἱστάς
ἱστᾶσα
ἱστάν

Präsens
Imperativ

ἵστει
ἵστετε

Aorist
Indikativ

ἔστησα
ἔστησας
ἔστησε
ἐστήσαμεν
ἐστήσατε
ἔστησαν

Aorist
Konjunktiv

στήσω
στήσῃς
στήσῃ
στήσωμεν
στήσητε
στήσωσι

Aorist
Optativ

στήσαιμι
στήσειας
στήσειε
στήσαιμεν
στήσαιτε
στήσειαν

Aorist
Infinitiv

στῆσαι

Aorist
Partizipien

στήσας
στήσασα
στῆσαν

Aorist
Imperativ

στῆσον
στήσατε
Futur
Indikativ

στήσω
στήσεις
στήσει
στήσομεν
στήσετε
στήσουσι

Futur
Optativ

στήσοιμι
στήσοις
στήσοι
στήσοιμεν
στήσοιτε
στήσοιεν

Futur
Infinitiv

στήσειν

Futur
Partizipien

στήσων
στήσουσα
στήσον

Imperfekt
Indikativ

ἵστην
ἵστης
ἵστη
ἵσταμεν
ἵστατε
ἵστασαν

Perfekt
Indikativ

ἕστηκα
ἕστηκας
ἕστηκε
ἑστήκαμεν
ἑστήκατε
ἑστήκασι

Perfekt
Konjunktiv

ἑστήκω
ἑστήκῃς
ἑστήκῃ
ἑστήκωμεν
ἑστήκητε
ἑστήκωσι

Perfekt
Optativ

ἑστήκοιμι
ἑστήκοις
ἑστήκοι
ἑστήκοιμεν
ἑστήκοιτε
ἑστήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

ἑστηκέναι

Perfekt
Partizipien

ἑστηκώς
ἑστηκυῖα
ἑστηκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἡστήκη
ἡστήκης
ἡστήκει
ἡστήκεμεν
ἡστήκετε
ἡστήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

ἵσταμαι
ἵστασαι
ἵσταται
ἱστάμεθα
ἵστασθε
ἵστανται

Präsens
Konjunktiv

ἱστῶμαι
ἱστῇ
ἱστῆται
ἱστώμεθα
ἱστῆσθε
ἱστῶνται

Präsens
Optativ

ἱσταίμην
ἱσταῖο
ἱσταῖτο
ἱσταίμεθα
ἱσταῖσθε
ἱσταῖντο

Präsens
Infinitiv

ἵστασθαι

Präsens
Partizipien

ἱστάμενος
ἱσταμένη
ἱστάμενον

Präsens
Imperativ

ἵστασο
ἵστασθε
Aorist
Indikativ

ἐστησάμην
ἐστήσω
ἐστήσατο
ἐστησάμεθα
ἐστήσασθε
ἐστήσαντο

Aorist
Konjunktiv

στήσωμαι
στήσῃ
στήσηται
στησώμεθα
στήσησθε
στήσωνται

Aorist
Optativ

στησαίμην
στήσαιο
στήσαιτο
στησαίμεθα
στήσαισθε
στήσαιντο

Aorist
Infinitiv

στήσασθαι

Aorist
Partizipien

στησάμενος
στησαμένη
στησάμενον

Aorist
Imperativ

στῆσαι
στήσασθε
Futur
Indikativ

στήσομαι
στήσει
στήσεται
στησόμεθα
στήσεσθε
στήσονται

Futur
Optativ

στησοίμην
στήσοιο
στήσοιτο
στησοίμεθα
στήσοισθε
στήσοιντο

Futur
Infinitiv

στήσεσθαι

Futur
Partizipien

στησόμενος
στησομένη
στησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἱστάμην
ἵστασο
ἵστατο
ἱστάμεθα
ἵστασθε
ἵσταντο

Perfekt
Indikativ

ἕσταμαι
ἕστασαι
ἕσταται
ἑστάμεθα
ἕστασθε
ἕστανται

Perfekt
Infinitiv

ἑστάσθαι

Perfekt
Partizipien

ἑσταμένος
ἑσταμένη
ἑσταμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἡστάμην
ἥστασο
ἥστατο
ἡστάμεθα
ἥστασθε
ἥσταντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

ἵσταμαι
ἵστασαι
ἵσταται
ἱστάμεθα
ἵστασθε
ἵστανται

Präsens
Konjunktiv

ἱστῶμαι
ἱστῇ
ἱστῆται
ἱστώμεθα
ἱστῆσθε
ἱστῶνται

Präsens
Optativ

ἱσταίμην
ἱσταῖο
ἱσταῖτο
ἱσταίμεθα
ἱσταῖσθε
ἱσταῖντο

Präsens
Infinitiv

ἵστασθαι

Präsens
Partizipien

ἱστάμενος
ἱσταμένη
ἱστάμενον

Präsens
Imperativ

ἵστασο
ἵστασθε
Aorist
Indikativ

ἐστάθην
ἐστάθης
ἐστάθη
ἐστάθημεν
ἐστάθητε
ἐστάθησαν

Aorist
Konjunktiv

σταθῶ
σταθῇς
σταθῇ
σταθῶμεν
σταθῆτε
σταθῶσι

Aorist
Optativ

σταθείην
σταθείης
σταθείη
σταθεῖμεν
σταθεῖτε
σταθεῖεν

Aorist
Infinitiv

σταθῆναι

Aorist
Partizipien

σταθείς
σταθεῖσα
σταθέν

Aorist
Imperativ

στάθητι
στάθητε
Futur
Indikativ

σταθήσομαι
σταθήσει
σταθήσεται
σταθησόμεθα
σταθήσεσθε
σταθήσονται

Futur
Optativ

σταθησοίμην
σταθήσοιο
σταθήσοιτο
σταθησοίμεθα
σταθήσοισθε
σταθήσοιντο

Futur
Infinitiv

σταθήσεσθαι

Futur
Partizipien

σταθησόμενος
σταθησομένη
σταθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἱστάμην
ἵστασο
ἵστατο
ἱστάμεθα
ἵστασθε
ἵσταντο

Perfekt
Indikativ

ἕσταμαι
ἕστασαι
ἕσταται
ἑστάμεθα
ἕστασθε
ἕστανται

Perfekt
Infinitiv

ἑστάσθαι

Perfekt
Partizipien

ἑσταμένος
ἑσταμένη
ἑσταμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἡστάμην
ἥστασο
ἥστατο
ἡστάμεθα
ἥστασθε
ἥσταντο