Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: ἐσθίω, essen
(ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον, ἐδήδοκα, ἐδήδεσμαι, ἠδέσθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

ἐσθίω
ἐσθίεις
ἐσθίει
ἐσθίομεν
ἐσθίετε
ἐσθίουσι

Präsens
Konjunktiv

ἐσθίω
ἐσθίῃς
ἐσθίῃ
ἐσθίωμεν
ἐσθίητε
ἐσθίωσι

Präsens
Optativ

ἐσθίοιμι
ἐσθίοις
ἐσθίοι
ἐσθίοιμεν
ἐσθίοιτε
ἐσθίοιεν

Präsens
Infinitiv

ἐσθίειν

Präsens
Partizipien

ἐσθίων
ἐσθίουσα
ἐσθίον

Präsens
Imperativ

ἔσθιε
ἐσθίετε

Aorist
Indikativ

ἔφαγον
ἔφαγες
ἔφαγε
ἐφάγομεν
ἐφάγετε
ἔφαγον

Aorist
Konjunktiv

φάγω
φάγῃς
φάγῃ
φάγωμεν
φάγητε
φάγωσι

Aorist
Optativ

φάγοιμι
φάγοις
φάγοι
φάγοιμεν
φάγοιτε
φάγοιεν

Aorist
Infinitiv

φαγεῖν

Aorist
Partizipien

φαγών
φαγοῦσα
φαγόν

Aorist
Imperativ

φάγε
φάγετε
Imperfekt
Indikativ

ἤσθιον
ἤσθιες
ἤσθιε
ἠσθίομεν
ἠσθίετε
ἤσθιον

Perfekt
Indikativ

ἐδήδοκα
ἐδήδοκας
ἐδήδοκε
ἐδηδόκαμεν
ἐδηδόκατε
ἐδηδόκασι

Perfekt
Konjunktiv

ἐδηδόκω
ἐδηδόκῃς
ἐδηδόκῃ
ἐδηδόκωμεν
ἐδηδόκητε
ἐδηδόκωσι

Perfekt
Optativ

ἐδηδόκοιμι
ἐδηδόκοις
ἐδηδόκοι
ἐδηδόκοιμεν
ἐδηδόκοιτε
ἐδηδόκοιεν

Perfekt
Infinitiv

ἐδηδοκέναι

Perfekt
Partizipien

ἐδηδοκώς
ἐδηδοκυῖα
ἐδηδοκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠδηδόκη
ἠδηδόκης
ἠδηδόκει
ἠδηδόκεμεν
ἠδηδόκετε
ἠδηδόκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

ἐσθίομαι
ἐσθίει
ἐσθίεται
ἐσθιόμεθα
ἐσθίεσθε
ἐσθίονται

Präsens
Konjunktiv

ἐσθίωμαι
ἐσθίῃ
ἐσθίηται
ἐσθιώμεθα
ἐσθίησθε
ἐσθίωνται

Präsens
Optativ

ἐσθιοίμην
ἐσθίοιο
ἐσθίοιτο
ἐσθιοίμεθα
ἐσθίοισθε
ἐσθίοιντο

Präsens
Infinitiv

ἐσθίεσθαι

Präsens
Partizipien

ἐσθιόμενος
ἐσθιομένη
ἐσθιόμενον

Präsens
Imperativ

ἐσθίου
ἐσθίεσθε
Aorist
Indikativ

ἐφαγόμην
ἐφάγου
ἐφάγετο
ἐφαγόμεθα
ἐφάγεσθε
ἐφάγοντο

Aorist
Konjunktiv

φάγωμαι
φάγῃ
φάγηται
φαγώμεθα
φάγησθε
φάγωνται

Aorist
Optativ

φαγοίμην
φάγοιο
φάγοιτο
φαγοίμεθα
φάγοισθε
φάγοιντο

Aorist
Infinitiv

φαγέσθαι

Aorist
Partizipien

φαγόμενος
φαγομένη
φαγόμενον

Aorist
Imperativ

φαγοῦ
φάγεσθε
Futur
Indikativ

ἔδομαι
ἔδει
ἔδεται
ἐδόμεθα
ἔδεσθε
ἔδονται

Futur
Optativ

ἐδοίμην
ἔδοιο
ἔδοιτο
ἐδοίμεθα
ἔδοισθε
ἔδοιντο

Futur
Infinitiv

ἔδεσθαι

Futur
Partizipien

ἐδόμενος
ἐδομένη
ἐδόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἠσθιόμην
ἠσθίου
ἠσθίετο
ἠσθιόμεθα
ἠσθίεσθε
ἠσθίοντο

Perfekt
Indikativ

ἐδήδεσμαι
ἐδήδεσαι
ἐδήδεσται
ἐδηδέσμεθα
ἐδήδεσθε
ἐδηδεσμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

ἐδηδέσθαι

Perfekt
Partizipien

ἐδηδεσμένος
ἐδηδεσμένη
ἐδηδεσμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠδηδέσμην
ἠδήδεσο
ἠδήδεστο
ἠδηδέσμεθα
ἠδήδεσθε
ἠδηδεσμένοι ἦσαν

PASSIV
Präsens
Indikativ

ἐσθίομαι
ἐσθίει
ἐσθίεται
ἐσθιόμεθα
ἐσθίεσθε
ἐσθίονται

Präsens
Konjunktiv

ἐσθίωμαι
ἐσθίῃ
ἐσθίηται
ἐσθιώμεθα
ἐσθίησθε
ἐσθίωνται

Präsens
Optativ

ἐσθιοίμην
ἐσθίοιο
ἐσθίοιτο
ἐσθιοίμεθα
ἐσθίοισθε
ἐσθίοιντο

Präsens
Infinitiv

ἐσθίεσθαι

Präsens
Partizipien

ἐσθιόμενος
ἐσθιομένη
ἐσθιόμενον

Präsens
Imperativ

ἐσθίου
ἐσθίεσθε
Aorist
Indikativ

ἠδέσθην
ἠδέσθης
ἠδέσθη
ἠδέσθημεν
ἠδέσθητε
ἠδέσθησαν

Aorist
Konjunktiv

ἐδεσθῶ
ἐδεσθῇς
ἐδεσθῇ
ἐδεσθῶμεν
ἐδεσθῆτε
ἐδεσθῶσι

Aorist
Optativ

ἐδεσθείην
ἐδεσθείης
ἐδεσθείη
ἐδεσθεῖμεν
ἐδεσθεῖτε
ἐδεσθεῖεν

Aorist
Infinitiv

ἐδεσθῆναι

Aorist
Partizipien

ἐδεσθείς
ἐδεσθεῖσα
ἐδεσθέν

Aorist
Imperativ

ἐδέσθητι
ἐδέσθητε
Futur
Indikativ

ἐδεσθήσομαι
ἐδεσθήσει
ἐδεσθήσεται
ἐδεσθησόμεθα
ἐδεσθήσεσθε
ἐδεσθήσονται

Futur
Optativ

ἐδεσθησοίμην
ἐδεσθήσοιο
ἐδεσθήσοιτο
ἐδεσθησοίμεθα
ἐδεσθήσοισθε
ἐδεσθήσοιντο

Futur
Infinitiv

ἐδεσθήσεσθαι

Futur
Partizipien

ἐδεσθησόμενος
ἐδεσθησομένη
ἐδεσθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἠσθιόμην
ἠσθίου
ἠσθίετο
ἠσθιόμεθα
ἠσθίεσθε
ἠσθίοντο

Perfekt
Indikativ

ἐδήδεσμαι
ἐδήδεσαι
ἐδήδεσται
ἐδηδέσμεθα
ἐδήδεσθε
ἐδηδεσμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

ἐδηδέσθαι

Perfekt
Partizipien

ἐδηδεσμένος
ἐδηδεσμένη
ἐδηδεσμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠδηδέσμην
ἠδήδεσο
ἠδήδεστο
ἠδηδέσμεθα
ἠδήδεσθε
ἠδηδεσμένοι ἦσαν