Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: ἐρωτάω, fragen
(ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην, ἠρώτηκα, ἠρώτημαι, ἠρωτήθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

ἐρωτῶ
ἐρωτᾷς
ἐρωτᾷ
ἐρωτῶμεν
ἐρωτᾶτε
ἐρωτῶσι

Präsens
Konjunktiv

ἐρωτῶ
ἐρωτᾷς
ἐρωτᾷ
ἐρωτῶμεν
ἐρωτᾶτε
ἐρωτῶσι

Präsens
Optativ

ἐρωτῴην
ἐρωτῴης
ἐρωτῴη
ἐρωτῷμεν
ἐρωτῷτε
ἐρωτῷεν

Präsens
Infinitiv

ἐρωτᾶν

Präsens
Partizipien

ἐρωτῶν
ἐρωτῶσα

Präsens
Imperativ

ἐρώτα
ἐρωτᾶτε

Futur
Indikativ

ἐρωτήσω
ἐρωτήσεις
ἐρωτήσει
ἐρωτήσομεν
ἐρωτήσετε
ἐρωτήσουσι

Futur
Optativ

ἐρωτήσοιμι
ἐρωτήσοις
ἐρωτήσοι
ἐρωτήσοιμεν
ἐρωτήσοιτε
ἐρωτήσοιεν

Futur
Infinitiv

ἐρωτήσειν

Futur
Partizipien

ἐρωτήσων
ἐρωτήσουσα
ἐρωτήσον

Imperfekt
Indikativ

ἠρώτων
ἠρώτας
ἠρώτα
ἠρωτῶμεν
ἠρωτᾶτε
ἠρώτων

Perfekt
Indikativ

ἠρώτηκα
ἠρώτηκας
ἠρώτηκε
ἠρωτήκαμεν
ἠρωτήκατε
ἠρωτήκασι

Perfekt
Konjunktiv

ἠρωτήκω
ἠρωτήκῃς
ἠρωτήκῃ
ἠρωτήκωμεν
ἠρωτήκητε
ἠρωτήκωσι

Perfekt
Optativ

ἠρωτήκοιμι
ἠρωτήκοις
ἠρωτήκοι
ἠρωτήκοιμεν
ἠρωτήκοιτε
ἠρωτήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

ἠρωτηκέναι

Perfekt
Partizipien

ἠρωτηκώς
ἠρωτηκυῖα
ἠρωτηκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠρωτήκη
ἠρωτήκης
ἠρωτήκει
ἠρωτήκεμεν
ἠρωτήκετε
ἠρωτήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

ἐρωτῶμαι
ἐρωτᾷ
ἐρωτᾶται
ἐρωτώμεθα
ἐρωτᾶσθε
ἐρωτῶνται

Präsens
Konjunktiv

ἐρωτῶμαι
ἐρωτᾷ
ἐρωτᾶται
ἐρωτώμεθα
ἐρωτᾶσθε
ἐρωτῶντο

Präsens
Optativ

ἐρωτῴμην
ἐρωτῷο
ἐρωτῷτο
ἐρωτῴμεθα
ἐρωτῴσθε
ἐρωτῷντο

Präsens
Infinitiv

ἐρωτᾶσθαι

Präsens
Partizipien

ἐρωτώμενος
ἐρωτωμένη
ἐρωτώμενον

Präsens
Imperativ

ἐρωτῶ
ἐρωτᾶσθε
Aorist
Indikativ

ἠρόμην
ἤρου
ἤρετο
ἠρόμεθα
ἤρεσθε
ἤροντο

Aorist
Konjunktiv

ἔρωμαι
ἔρῃ
ἔρηται
ἐρώμεθα
ἔρησθε
ἔρωνται

Aorist
Optativ

ἐροίμην
ἔροιο
ἔροιτο
ἐροίμεθα
ἔροισθε
ἔροιντο

Aorist
Infinitiv

ἐρέσθαι

Aorist
Partizipien

ἐρόμενος
ἐρομένη
ἐρόμενον

Aorist
Imperativ

ἐροῦ
ἔρεσθε
Futur
Indikativ

ἐρωτήσομαι
ἐρωτήσει
ἐρωτήσεται
ἐρωτησόμεθα
ἐρωτήσεσθε
ἐρωτήσονται

Futur
Optativ

ἐρωτησοίμην
ἐρωτήσοιο
ἐρωτήσοιτο
ἐρωτησοίμεθα
ἐρωτήσοισθε
ἐρωτήσοιντο

Futur
Infinitiv

ἐρωτήσεσθαι

Futur
Partizipien

ἐρωτησόμενος
ἐρωτησομένη
ἐρωτησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἠρωτώμην
ἠρωτῶ
ἠρωτᾶτο
ἠρωτώμεθα
ἠρωτᾶσθε
ἠρωτῶντο

Perfekt
Indikativ

ἠρώτημαι
ἠρώτησαι
ἠρώτηται
ἠρωτήμεθα
ἠρώτησθε
ἠρώτηνται

Perfekt
Infinitiv

ἠρωτῆσθαι

Perfekt
Partizipien

ἠρωτημένος
ἠρωτημένη
ἠρωτημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠρωτήμην
ἠρώτησο
ἠρώτητο
ἠρωτήμεθα
ἠρώτησθε
ἠρώτηντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

ἐρωτῶμαι
ἐρωτᾷ
ἐρωτᾶται
ἐρωτώμεθα
ἐρωτᾶσθε
ἐρωτῶνται

Präsens
Konjunktiv

ἐρωτῶμαι
ἐρωτᾷ
ἐρωτᾶται
ἐρωτώμεθα
ἐρωτᾶσθε
ἐρωτῶντο

Präsens
Optativ

ἐρωτῴμην
ἐρωτῷο
ἐρωτῷτο
ἐρωτῴμεθα
ἐρωτῴσθε
ἐρωτῷντο

Präsens
Infinitiv

ἐρωτᾶσθαι

Präsens
Partizipien

ἐρωτώμενος
ἐρωτωμένη
ἐρωτώμενον

Präsens
Imperativ

ἐρωτῶ
ἐρωτᾶσθε
Aorist
Indikativ

ἠρωτήθην
ἠρωτήθης
ἠρωτήθη
ἠρωτήθημεν
ἠρωτήθητε
ἠρωτήθησαν

Aorist
Konjunktiv

ἐρωτηθῶ
ἐρωτηθῇς
ἐρωτηθῇ
ἐρωτηθῶμεν
ἐρωτηθῆτε
ἐρωτηθῶσι

Aorist
Optativ

ἐρωτηθείην
ἐρωτηθείης
ἐρωτηθείη
ἐρωτηθεῖμεν
ἐρωτηθεῖτε
ἐρωτηθεῖεν

Aorist
Infinitiv

ἐρωτηθῆναι

Aorist
Partizipien

ἐρωτηθείς
ἐρωτηθεῖσα
ἐρωτηθέν

Aorist
Imperativ

ἐρωτήθητι
ἐρωτήθητε
Futur
Indikativ

ἐρωτηθήσομαι
ἐρωτηθήσει
ἐρωτηθήσεται
ἐρωτηθησόμεθα
ἐρωτηθήσεσθε
ἐρωτηθήσονται

Futur
Optativ

ἐρωτηθησοίμην
ἐρωτηθήσοιο
ἐρωτηθήσοιτο
ἐρωτηθησοίμεθα
ἐρωτηθήσοισθε
ἐρωτηθήσοιντο

Futur
Infinitiv

ἐρωτηθήσεσθαι

Futur
Partizipien

ἐρωτηθησόμενος
ἐρωτηθησομένη
ἐρωτηθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἠρωτώμην
ἠρωτῶ
ἠρωτᾶτο
ἠρωτώμεθα
ἠρωτᾶσθε
ἠρωτῶντο

Perfekt
Indikativ

ἠρώτημαι
ἠρώτησαι
ἠρώτηται
ἠρωτήμεθα
ἠρώτησθε
ἠρώτηνται

Perfekt
Infinitiv

ἠρωτῆσθαι

Perfekt
Partizipien

ἠρωτημένος
ἠρωτημένη
ἠρωτημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠρωτήμην
ἠρώτησο
ἠρώτητο
ἠρωτήμεθα
ἠρώτησθε
ἠρώτηντο