Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: ἀφικνέομαι, ankommen
(ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην, -, ἀφῖγμαι, -)

MEDIUM
Präsens
Indikativ

ἀφικνοῦμαι
ἀφικνεῖ
ἀφικνεῖται
ἀφικνούμεθα
ἀφικνεῖσθε
ἀφικνοῦνται

Präsens
Konjunktiv

ἀφικνῶμαι
ἀφικνῇ
ἀφικνῆται
ἀφικνώμεθα
ἀφικνῆσθε
ἀφικνῶνται

Präsens
Optativ

ἀφικνοίμην
ἀφικνοῖο
ἀφικνοῖτο
ἀφικνοίμεθα
ἀφικνοῖσθε
ἀφικνοῖντο

Präsens
Infinitiv

ἀφικνεῖσθαι

Präsens
Partizipien

ἀφικνεούμενος
ἀφικνεουμένη
ἀφικνεούμενον

Präsens
Imperativ

ἀφικνοῦ
ἀφικνεῖσθε
Aorist
Indikativ

ἀφικόμην
ἀφίκου
ἀφίκετο
ἀφικόμεθα
ἀφίκεσθε
ἀφίκοντο

Aorist
Konjunktiv

ἀφίκωμαι
ἀφίκῃ
ἀφίκηται
ἀφικώμεθα
ἀφίκησθε
ἀφίκωνται

Aorist
Optativ

ἀφικοίμην
ἀφίκοιο
ἀφίκοιτο
ἀφικοίμεθα
ἀφίκοισθε
ἀφίκοιντο

Aorist
Infinitiv

ἀφικέσθαι

Aorist
Partizipien

ἀφικόμενος
ἀφικομένη
ἀφικόμενον

Aorist
Imperativ

ἀφικοῦ
ἀφίκεσθε
Futur
Indikativ

ἀφίξομαι
ἀφίξει
ἀφίξεται
ἀφιξόμεθα
ἀφίξεσθε
ἀφίξονται

Futur
Optativ

ἀφιξοίμην
ἀφίξοιο
ἀφίξοιτο
ἀφιξοίμεθα
ἀφίξοισθε
ἀφίξοιντο

Futur
Infinitiv

ἀφίξεσθαι

Futur
Partizipien

ἀφιξόμενος
ἀφιξομένη
ἀφιξόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἠφικνούμην
ἠφικνοῦ
ἠφικνεῖτο
ἠφικνούμεθα
ἠφικνεῖσθε
ἠφικνοῦντο

Perfekt
Indikativ

ἀφῖγμαι
ἀφῖξαι
ἀφῖκται
ἀφίγμεθα
ἀφῖχθε
ἀφιγμένοι εἰσί

Perfekt
Infinitiv

ἀφίχθαι

Perfekt
Partizipien

ἀφιγμένος
ἀφιγμένη
ἀφιγμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠφίγμην
ἤφιξο
ἤφικτο
ἠφίγμεθα
ἤφιχθε
ἠφιγμένοι ἦσαν