Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: ἀναλίσκω, verbrauchen
(ἀναλίσκω, ἀναλώσω, ἀνήλωσα, ἀνήλωκα, ἀνήλωμαι, ἀνηλώθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

ἀναλίσκω
ἀναλίσκεις
ἀναλίσκει
ἀναλίσκομεν
ἀναλίσκετε
ἀναλίσκουσι

Präsens
Konjunktiv

ἀναλίσκω
ἀναλίσκῃς
ἀναλίσκῃ
ἀναλίσκωμεν
ἀναλίσκητε
ἀναλίσκωσι

Präsens
Optativ

ἀναλίσκοιμι
ἀναλίσκοις
ἀναλίσκοι
ἀναλίσκοιμεν
ἀναλίσκοιτε
ἀναλίσκοιεν

Präsens
Infinitiv

ἀναλίσκειν

Präsens
Partizipien

ἀναλίσκων
ἀναλίσκουσα
ἀναλίσκον

Präsens
Imperativ

ἀνάλισκε
ἀναλίσκετε

Aorist
Indikativ

ἀνήλωσα
ἀνήλωσας
ἀνήλωσε
ἀνηλώσαμεν
ἀνηλώσατε
ἀνήλωσαν

Aorist
Konjunktiv

ἀναλώσω
ἀναλώσῃς
ἀναλώσῃ
ἀναλώσωμεν
ἀναλώσητε
ἀναλώσωσι

Aorist
Optativ

ἀναλώσαιμι
ἀναλώσειας
ἀναλώσειε
ἀναλώσαιμεν
ἀναλώσαιτε
ἀναλώσειαν

Aorist
Infinitiv

ἀναλῶσαι

Aorist
Partizipien

ἀναλώσας
ἀναλώσασα
ἀναλῶσαν

Aorist
Imperativ

ἀνάλωσον
ἀναλώσατε
Futur
Indikativ

ἀναλώσω
ἀναλώσεις
ἀναλώσει
ἀναλώσομεν
ἀναλώσετε
ἀναλώσουσι

Futur
Optativ

ἀναλώσοιμι
ἀναλώσοις
ἀναλώσοι
ἀναλώσοιμεν
ἀναλώσοιτε
ἀναλώσοιεν

Futur
Infinitiv

ἀναλώσειν

Futur
Partizipien

ἀναλώσων
ἀναλώσουσα
ἀναλώσον

Imperfekt
Indikativ

ἀνήλισκον
ἀνήλισκες
ἀνήλισκε
ἀνηλίσκομεν
ἀνηλίσκετε
ἀνήλισκον

Perfekt
Indikativ

ἀνήλωκα
ἀνήλωκας
ἀνήλωκε
ἀνηλώκαμεν
ἀνηλώκατε
ἀνηλώκασι

Perfekt
Konjunktiv

ἀνηλώκω
ἀνηλώκῃς
ἀνηλώκῃ
ἀνηλώκωμεν
ἀνηλώκητε
ἀνηλώκωσι

Perfekt
Optativ

ἀνηλώκοιμι
ἀνηλώκοις
ἀνηλώκοι
ἀνηλώκοιμεν
ἀνηλώκοιτε
ἀνηλώκοιεν

Perfekt
Infinitiv

ἀνηλωκέναι

Perfekt
Partizipien

ἀνηλωκώς
ἀνηλωκυῖα
ἀνηλωκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠνηλώκη
ἠνηλώκης
ἠνηλώκει
ἠνηλώκεμεν
ἠνηλώκετε
ἠνηλώκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

ἀναλίσκομαι
ἀναλίσκει
ἀναλίσκεται
ἀναλισκόμεθα
ἀναλίσκεσθε
ἀναλίσκονται

Präsens
Konjunktiv

ἀναλίσκωμαι
ἀναλίσκῃ
ἀναλίσκηται
ἀναλισκώμεθα
ἀναλίσκησθε
ἀναλίσκωνται

Präsens
Optativ

ἀναλισκοίμην
ἀναλίσκοιο
ἀναλίσκοιτο
ἀναλισκοίμεθα
ἀναλίσκοισθε
ἀναλίσκοιντο

Präsens
Infinitiv

ἀναλίσκεσθαι

Präsens
Partizipien

ἀναλισκόμενος
ἀναλισκομένη
ἀναλισκόμενον

Präsens
Imperativ

ἀναλίσκου
ἀναλίσκεσθε
Aorist
Indikativ

ἀνηλωσάμην
ἀνηλώσω
ἀνηλώσατο
ἀνηλωσάμεθα
ἀνηλώσασθε
ἀνηλώσαντο

Aorist
Konjunktiv

ἀναλώσωμαι
ἀναλώσῃ
ἀναλώσηται
ἀναλωσώμεθα
ἀναλώσησθε
ἀναλώσωνται

Aorist
Optativ

ἀναλωσαίμην
ἀναλώσαιο
ἀναλώσαιτο
ἀναλωσαίμεθα
ἀναλώσαισθε
ἀναλώσαιντο

Aorist
Infinitiv

ἀναλώσασθαι

Aorist
Partizipien

ἀναλωσάμενος
ἀναλωσαμένη
ἀναλωσάμενον

Aorist
Imperativ

ἀνάλωσαι
ἀναλώσασθε
Futur
Indikativ

ἀναλώσομαι
ἀναλώσει
ἀναλώσεται
ἀναλωσόμεθα
ἀναλώσεσθε
ἀναλώσονται

Futur
Optativ

ἀναλωσοίμην
ἀναλώσοιο
ἀναλώσοιτο
ἀναλωσοίμεθα
ἀναλώσοισθε
ἀναλώσοιντο

Futur
Infinitiv

ἀναλώσεσθαι

Futur
Partizipien

ἀναλωσόμενος
ἀναλωσομένη
ἀναλωσόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἀνηλισκόμην
ἀνηλίσκου
ἀνηλίσκετο
ἀνηλισκόμεθα
ἀνηλίσκεσθε
ἀνηλίσκοντο

Perfekt
Indikativ

ἀνήλωμαι
ἀνήλωσαι
ἀνήλωται
ἀνηλώμεθα
ἀνήλωσθε
ἀνήλωνται

Perfekt
Infinitiv

ἀνηλῶσθαι

Perfekt
Partizipien

ἀνηλωμένος
ἀνηλωμένη
ἀνηλωμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠνηλώμην
ἠνήλωσο
ἠνήλωτο
ἠνηλώμεθα
ἠνήλωσθε
ἠνήλωντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

ἀναλίσκομαι
ἀναλίσκει
ἀναλίσκεται
ἀναλισκόμεθα
ἀναλίσκεσθε
ἀναλίσκονται

Präsens
Konjunktiv

ἀναλίσκωμαι
ἀναλίσκῃ
ἀναλίσκηται
ἀναλισκώμεθα
ἀναλίσκησθε
ἀναλίσκωνται

Präsens
Optativ

ἀναλισκοίμην
ἀναλίσκοιο
ἀναλίσκοιτο
ἀναλισκοίμεθα
ἀναλίσκοισθε
ἀναλίσκοιντο

Präsens
Infinitiv

ἀναλίσκεσθαι

Präsens
Partizipien

ἀναλισκόμενος
ἀναλισκομένη
ἀναλισκόμενον

Präsens
Imperativ

ἀναλίσκου
ἀναλίσκεσθε
Aorist
Indikativ

ἀνηλώθην
ἀνηλώθης
ἀνηλώθη
ἀνηλώθημεν
ἀνηλώθητε
ἀνηλώθησαν

Aorist
Konjunktiv

ἀναλωθῶ
ἀναλωθῇς
ἀναλωθῇ
ἀναλωθῶμεν
ἀναλωθῆτε
ἀναλωθῶσι

Aorist
Optativ

ἀναλωθείην
ἀναλωθείης
ἀναλωθείη
ἀναλωθεῖμεν
ἀναλωθεῖτε
ἀναλωθεῖεν

Aorist
Infinitiv

ἀναλωθῆναι

Aorist
Partizipien

ἀναλωθείς
ἀναλωθεῖσα
ἀναλωθέν

Aorist
Imperativ

ἀναλώθητι
ἀναλώθητε
Futur
Indikativ

ἀναλωθήσομαι
ἀναλωθήσει
ἀναλωθήσεται
ἀναλωθησόμεθα
ἀναλωθήσεσθε
ἀναλωθήσονται

Futur
Optativ

ἀναλωθησοίμην
ἀναλωθήσοιο
ἀναλωθήσοιτο
ἀναλωθησοίμεθα
ἀναλωθήσοισθε
ἀναλωθήσοιντο

Futur
Infinitiv

ἀναλωθήσεσθαι

Futur
Partizipien

ἀναλωθησόμενος
ἀναλωθησομένη
ἀναλωθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἀνηλισκόμην
ἀνηλίσκου
ἀνηλίσκετο
ἀνηλισκόμεθα
ἀνηλίσκεσθε
ἀνηλίσκοντο

Perfekt
Indikativ

ἀνήλωμαι
ἀνήλωσαι
ἀνήλωται
ἀνηλώμεθα
ἀνήλωσθε
ἀνήλωνται

Perfekt
Infinitiv

ἀνηλῶσθαι

Perfekt
Partizipien

ἀνηλωμένος
ἀνηλωμένη
ἀνηλωμένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἠνηλώμην
ἠνήλωσο
ἠνήλωτο
ἠνηλώμεθα
ἠνήλωσθε
ἠνήλωντο