Sphinx Klassische Grammatikübung  

Paradigma: foueo, pflegen
(foueo, fouere, foui, fotum)

AKTIV
Präsens
Indikativ

foueo
foues
fouet
fouemus
fouetis
fouent

Futur I
Indikativ

fouebo
fouebis
fouebit
fouebimus
fouebitis
fouebunt

Imperfekt
Indikativ

fouebam
fouebas
fouebat
fouebamus
fouebatis
fouebant

Perfekt
Indikativ

foui
fouisti
fouit
fouimus
fouistis
fouerunt

Plusquamperfekt
Indikativ

foueram
foueras
fouerat
foueramus
foueratis
fouerant

Futur II
Indikativ

fouero
foueris
fouerit
fouerimus
foueritis
fouerint

Präsens
Konjunktiv

foueam
foueas
foueat
foueamus
foueatis
foueant

Präsens
Imperativ

foue
fouete

Imperfekt
Konjunktiv

fouerem
foueres
foueret
foueremus
foueretis
fouerent

Perfekt
Konjunktiv

fouerim
foueris
fouerit
fouerimus
foueritis
fouerint

Plusquamperfekt
Konjunktiv

fouissem
fouisses
fouisset
fouissemus
fouissetis
fouissent

Präsens
Partizip

fouens, -ntis

Futur I
Partizip

foturus, -a, -um

Präsens
Infinitiv

fouere

Perfekt
Infinitiv

fouisse

Gerund
 

fouendus

Supinum
 

fotum, -u

PASSIV
Präsens
Indikativ

foueor
foueris
fouetur
fouemur
fouemini
fouentur

Futur I
Indikativ

fouebor
foueberis
fouebitur
fouebimur
fouebimini
fouebuntur

Imperfekt
Indikativ

fouebar
fouebaris
fouebatur
fouebamur
fouebamini
fouebantur

Präsens
Konjunktiv

fouear
fouearis
foueatur
foueamur
foueamini
foueantur

Präsens
Imperativ

fouere
fouemini

Imperfekt
Konjunktiv

fouerer
fouereris
foueretur
foueremur
foueremini
fouerentur

Präsens
Infinitiv

foueri

Perfekt
Partizip

fotus, -a, -um

Gerundivum
 

fouendus, -a, -um